Russell Gray's Research Lab

ùlá tàndà bjáà niʔoi ʃínùnà pùsá ßòfù sémbá seka gwììmbì kóɲì rápámá mmaʔ vùnà menembak ßùßà tûkà ʧ̑ùùnè tolu témbó mavaṣaʔ ʔȵe1 mpao ŋgwà nsààná vìdì *səkan ŋgûrù qaltɨy hauhau ɲûŋ hapo tìmbhɛ̀ -ait lìŋgà tákò ppao mingka' fàtɬʰà χápá hɩ̀ɩ́gì dilaq idoli nginum tukaʔ kúbá qamu dɛ̀zù qetteteng (qetent) kùùndjàá naŋis -loŋ ítáŋgà lèèsì lolovina pʰìmʊ̀là kalei lùùŋgò tʌkkaw sjoovelela kimi gàtɩ̀ɩ́ véè hɔ̀ŋg wali lamit a-méé-w diling súbyà ccogo ʃápá laŋo soot wógà rar *tata duike qɷji mbàmbà súgúlù ŋgênà yet ta barahuw kûxû mbúŋgù ʤ̑ò lwà bohok *búŋaʔ lɛ̀là tɔ̀ motoporu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: