Russell Gray's Research Lab

*timbonan laq tɨlɨm pîndì fùßà xwèèsà ɲɪbuh rara tém mpjá rɔ́hà alinyábuʔ ʝônà dɩ̀lɩ̀ɩ́ βìí àànìxà bukaq búŋgùrùrù aza maɣɣóŋ ɲàmà tumlatuḍ nande neu hiɣinia jak sɩ́ ˈɩnndǝ toola kena hambati ámwà tété ngoyalabɣ bunô khei kàk gɨi lòl mata súsu sàlà són mangaga:q fɛ̀ràbʊ̀ŋwɩ̀ ŋgûrù βùtá *phliə A1 kámà ndóló *dəŋ C tòòlé thjɔ23 kinsapiyun mag-ərə́t láál poloc macha aki ùú nʤ̑ɔ̀gù ʧ̑ìmòò lɩ́kɛ́lɛ́là gaun nʤ̑ù tika ŋénè mau nìnà tùkà delim gílà sepuluh maroʡ ùm kutu ándá tómbá ɣúrù àré agtáy tlamau gɔ̀k mbùvá lèè nœmbœ límìsà àwà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2014-06-15 13:45:16 (austronesian): Added Lelepa from Sébastien Lacrampe. Thanks to Sébastien Lacrampe
  • 2014-06-15 13:41:51 (austronesian): Added Uma (Kantewu dialect) from Martens, Michael. Thanks to Michael P. Martens
  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
Editors Log-in: User: Password: