Russell Gray's Research Lab

nuow βeruwe ǒbà ònà fùkì avu búá híndá ǎsà geg popo fìlá káú náßìʧ̑ɛ̀ pàʃì ndato putih lwà váándó sɛɛ̃ ʧ̑ùùnè laua bèlé nana sʊ̀ melenipa ípìp fɩ̀lɔ̀ òò sap'ʔuyan ('sapʔuy) vávà fììt àròkà jàní vovosa kwâtà ʧ̑èl fíɣò vena tɬʰàpɔ̀ sisa zɔ̀vù *tinaqi ʃéndà urup-urupan? tina/n ñen ruʤʤaʔ čuma-ku qʰètɬʰà buwɑʔ sínzì túhan isɔʔ βute laoma nuhiʔ riwo-na ììßùlà jawə- mate lɛ́rɛ̀ ßùùsjà magoysoʔ mùúsì yanúngí níìnì kwá úhò hoalu ɓék pala kírîk kɛ̀ɛ̀mɔ̀ ɓèr núkà kìíndá ŋizuku pjó ɲɔ́rá ʊ̀ʊ̀kɩ́ aparatə sifit sìrù tērra ɲova wæmbu bwà i|hago

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2016-09-08 00:14:11 (austronesian): Added Akolet from Hiroko Sato.
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Sissano (Arop dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Whiteacre (n.d.), (3) Whiteacre (1986).
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Nyindrou from William H. Martin and others, n.d. Electronic dictionary of Nyindrou. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics..
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Hote (Misim dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Marguerite Muzzey, n.d. Electronic dictionary of Hote. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
  • 2016-07-28 01:34:52 (austronesian): Added Avau from Malcolm Ross, fieldnotes (ca 1981), supplemented from Hiroko Sato,fieldnotes (2015) and an anonymous SIL short wordlist.
Editors Log-in: User: Password: