Russell Gray's Research Lab

kʊ̀lá ɓék kapé kêŋgà tɬà lùgʊ̀là *manuk ama- tɣ rmbja ŋgáàŋgà ʤ̑òfù sunduh tàmbú ìgwá njaaŋ31 gaol titiawa aramu vu42 tʰààndà kúmà p'at ɲ̀ɲɛ̀là tana waʔoo viika tetemela ljà -awian tutuva wasawa nɔ̀ɔ́ tóbá tákò qedawwiq ítlog mukitáʔ hémbé táráŋgʊ́lʊ́ qibmuk ìkàlà siyám mæʔrəm soloti ŋgɛ́n gʊ́lǎ sàʤ̑à màɲìrà pwápwà vìgá ɓɛ̀lá nii- puunda ójà fòá èèkà *traw A tojeŋ púbìsà raziw- nambu tùtú lēsia nai6 kɔ̀ŋ fúpá iita ɔ́ŋgɔ̌ kálàŋgà ʊ̀gwè dàkɔ́ kù.m.búsà mlait wuku panon mebeta jin èèɲì saide nììŋgìlò kɛ́r -ma ayey kúl ta kuri lɔ̀ɔ́ pònà al mbèjá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: