Russell Gray's Research Lab

ialik lɛn5 miteŋ ììmà zònì biʔ ʔay túmbú ʝîvà way Å‹gɔ̀sì ókì miasasalap tàma íɣùtà hɜtɔk là sima bòŋgà dət33 haras- tukuta wógà mulun jɔ̀ɔ̀ mulut pítɬáχáɲá swá siul rârà rèŋgá mirmir kapa ékúlúúŋgwà hégé fàá dɔ̀ɔ́ hihele fjó uma swé βɩ́lɩ́ ìnʃí bahu (n)san sana βɛ̀ɛ́lɛ̌ vuaʔvuaʔ fódísá tʰìpá dàkɔ́ nʤ̑íɲɛ̀ ʧ̑òßóòßò ńná ȯmwarere tiindivala romun tá tÊŠÌ€lɩ́lɛ́ 'susu tʰìmà tsÊ°wàqʰà húlá tʰòsì -kir dÊŠÌ€lʊ́lʊ́ ɲènà pàbà ranúm tanak su gɛ̀nì paxap un sÊŠÌ€lʊ́ʤ̑à tikana arip *búŋah siipi papaka ɓɛ̀ɛ́ hra lòsì carol katuhu u kòlwè gol yabʰumana abobba naŋis étè managínip bíʃùrà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: