Russell Gray's Research Lab

fafa twáà kʰúdú kènì hinji βuntala siqdu:gan ìkà ɕit7 sììnʤ̑à ralaʔ gína áâ ɩ̌ná bilak wawat bàj lali bɑjlɑ- vənakaɬ ujuu-(n) ótò jinun χʊ̀qʰʊ̀ ŋɯ31 tshei35 bəpikir ßíŋgà ʝûßà rúrù pei35 ateɣ lɩ̀là bluh saya bálè tímá ŋgúrù áàsì mbasaq kóbá kàbà karonga dʊ̀mè ngag äsi ǒm íŋkà ʧ̑úmò sòní gʊ̀lʊ̀ bàkʊ́lì hàndà mbɔ́ndɔ́ ìtìl ngonsi- qatɨp lamoŋ suminda sɔ̀ní tímá sa βuu dra ótà makot kwàkwàètsà kɩ̀ɩ́ káándàpàlè mwàmbì tebu pɔte pândà mbàmbà lìmà ɔ́ pula suan ood kóló zɛ̀ŋgɛ̀lɔ̀ pêʃà swà sèßèlè reri dlo/tuburu ɲààsì nʤ̑àmbé bogi sòòmbè manipiʔ me3 -tif

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: