Russell Gray's Research Lab

nîŋgwìrà túû *kaia(ng) *ki-ɖəmə-ɖəmə zígì rikngana tʰùxà χʊ́kɛ́lá núm tímà pìkò nsàànò wabicaluʔ tara mùúsì makunit ndukele kava ɣúßì farva bɔ̀ɔ̀là kadong ʔaccun nàmà kɔ́lɔ́bá tùùmbò rɔpa kʰɛ́mɔ́ sini sísa sele páfù ʔaa33 t'in11 kaŋaka ʃelula nandur dodo áàsì tuʔu sjèénè ʤ̑árà kaliyow páŋgà pómbé ɩ̀βà ùʧ̑ì gwɔ́ 'lor linggah bɔ́χɔ́ réndé làbɛ̀ khɔi1 ǒbà tímà rima pɑgɑs nsààná vìdì kálàŋgà qə33 den31 tauya sèßèlè ljà tuma burak ʃápá tɬʰàpɔ̀ toto fùùsì ŋiˈpən *Sikan àßìnà íná lay 33 agayo súrú kundi bɨ:yu míɣà paneko zònì tóŋgó nóónò *q<al>agiø-an vət amizingen kidlat

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2014-06-15 13:45:16 (austronesian): Added Lelepa from Sébastien Lacrampe. Thanks to Sébastien Lacrampe
  • 2014-06-15 13:41:51 (austronesian): Added Uma (Kantewu dialect) from Martens, Michael. Thanks to Michael P. Martens
  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
Editors Log-in: User: Password: