Russell Gray's Research Lab

mala pəliʔ kai kígì têrèkà pila kóɲà (haka)mahara mizo 'a'ano ile ma-nawu yitá- dua rʊ́χá kéèké kóá sólòkòt ɛ́má gyɩ̀kà nzìgènzìgè àlìxà pa:k53 ʔa11 kɛ̀kɛ̀ ='u ŋgùvè péndà ìzʊ̀kɩ̀là xàkà *gugur ààlà limʌ ku53 ntɔuŋ44 -pu sìmìsjà ɲúŋ sampuyu basah ʃwá tèr kwèètì ma-utaʕ bɔq hamis-an sìtù lɔ̀ thupu taŋga rándà tulon tèdù zwàálà bɛ́mbɛ̀ tsá+kóŋgì ri ra óŋgò *takut ʝómbèrà afafuk fítɬʰá buknag fàfá wɛ̀ná ʌplʌ kaku nipik nako bwákìtà vùkà di lòßà sììnʤ̑à rôtà zìŋgìzà pindiŋ twí tʰuən 11 hinga rumaŋi món araŋ sàlùl χɛ́lɛ́lá lavuq camĩn ufea den33 ua dàkɔ́ tàndà *ma-kunij

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
  • 2013-03-26 13:10:30 (austronesian): Added Papitalai from Jessica Cleary-Kemp. Thanks to Jessica Cleary-Kemp
  • 2013-03-26 13:00:11 (austronesian): Added Simeulue from Hans Kähler (1961). Thanks to Andrew C. Hsiu
Editors Log-in: User: Password: