Russell Gray's Research Lab

ʧ̑ùŋgà muzi ánà sepuluh ago tjaɬi-keḍi ovu aye sámbâl pàbú lɩ́lwànɩ́ awa ɔ̀ɲí àná nèèŋgàlèèŋgà nofoni ɔ̀ɔ́ŋgɔ̌ óʃì jàjwà phtsha̰31 ʧ̑íl χákwá dípàɣà tʊ̀pʊ́ dààmbá kʰɛ́mɔ́ napu ŋgênà níìnì ßììmbà na-dane pjàá ßîʃù matetel ni fanlawi siro|na àànáʧè luma límí ɲaɲa dîràŋgùŋgù ɔ̀ʧ̑à mata nʤ̑wéè čolo-ku kamula gɔ̀lɔ̀ ɖa33 rouru ízùà panag ɲàkà nùùnà ic maneneʔ baga silikmanu-ŋ sʊ̀kà anəanə lɔ̀là miju pizpiz- vonoen papena *[k]ɗu(u)t maŋán ɬai3 sakit kúpà tekeɲa nìnà tʰàà símbá sura ɣúrà túngtung béyi jaka na-ⁿdʳam njim354 bʌnʌs samʷale fɩ̀lɔ̀ ŋkàtí rima hoalu ta'bʌ ʤáámbí sàjá munúk

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: