Russell Gray's Research Lab

ɓɔ́ŋ aiso nɔ́ká ʃìʃìm kákà fùßò lámì tsínʤ̑à ímbà kakahúyan nándújì ara sòbàlɩ̀lò kàŋ nsààná mò ʃwákà kāhra huruhuru bêrè aga lina dha eda kòs jəma gadaŋ lò.ô hah búà tûŋgà paqwah íɲʊ́ ɲəbu məji árábá edi' ahi ŋgumi latak ʤ̑òp bàʤ̑à zazo káŋgá ʃììk bʊ́rò ŋali icɛʔ ʔomás' jəmamuʔ *taɣo turaga -mat takotako saŋavulu ßìlà káná *balulaŋ swà nwànà bàrá lus ɛ́sɛ̀lɛ́ aanika rʊ̀tɔ̀ ùlù hamɨs tompo ʤálɔ́ njaman|ia ndèéndè ŋú-ti asua 'ruri pàwùʤò ulili lààmbɔ̀ nálá sòlò gʊ̀lʊ̀ mɨn'tɨdɨk o ßùùlà pnɔ táráŋgʊ́lʊ́ tɬʰɔ̀pʰà kùùndà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
  • 2013-03-26 13:10:30 (austronesian): Added Papitalai from Jessica Cleary-Kemp. Thanks to Jessica Cleary-Kemp
  • 2013-03-26 13:00:11 (austronesian): Added Simeulue from Hans Kähler (1961). Thanks to Andrew C. Hsiu
Editors Log-in: User: Password: