Russell Gray's Research Lab

piro puḏupuḏu pua ŋ-ai maʔan tábʊ́χá mlaŋa dókà baputiʔ gàβà jau mwè sálɩ́ hààmbà krau3 gɔ̀lɔ̀lɔ́kú gyɩ̀kà bɨ:in mɩ̀lɩ̀ ßùùlà asaʔetu ɲɛ̀ŋg -làlà povohe buteŋ vaɬaŋa masaqal kilenampi tʰòrà iey siiŋgana *ənəm rakaraka ßàlà buia ntʰù towa ŋòòmbè áɲá mandiata gìí 'limano ìŋgɩ́ ínǎ dóŋgònònà ut sɛ́ɛ̀ màámǎ gyɩ̀kà pàkwá kàti fwítì són vava túû a'yos laka ɔ̀nd sie hàndí bāk me6 in râkà ràrà ira 'gale moʔini -ta- maanatu fɛ̀ràbʊ̀bèdí pɛ̀ɛ́mbɛ́ a|jam|a hɔ́mbɔ̀ uminom χétɬá nàŋànìʃ íìndì ɣòsí mise kos θœi1 tong fùùmbò gaʔi lìmà va- páàŋgà sjoovelela lìlò baat

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: