Russell Gray's Research Lab

òólà tiko pa:k10 opaa kaaŋgaana rúrù yutek qʰwá kóp nʤ̑àmbé kárà kúnd kàámvúgà qʰwàrìpànɩ̀ qʰʊ́fá típù súmbí káŋkà nebam dálig siei fùùlà raɣova-ña tukuzan puuta keri tei ila táà nnónónó mʌlonaw totowóne ʧ̑à snonux ségùsà tétà kwârà tadi m̈eliⁿdu kalayo pussar nukisi xèèsè témbó mo-toŋtoŋ bànánà tûmà kóví tèŋ̀ nɛ̀ɛ̀ŋgɛ̀ɛ̀là tukad piikanila sàlùl zìkʊ́ pààsá ɔ̀nd i35 kòŋòò sìmbà téɣèkèrà pial vilaaŋga lapan mebegat to13 pi-li-li tumaɗe laŋit tne ŋ31 ʔa35 kòsì hìíŋgɔ́ ìíwù liime mʷomau nàzì kita ʔittang pklək wuna pwonej kótì kalada ne4 zan4 gʊ̀lʊ̀ wúùmbò àànáʧè tsʰɔ́kɛ́lá dîmìtà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: