Russell Gray's Research Lab

urow íʃìßìl rêrù àmà kàámvúgà bohong nika-na muaranim *pir(=)ka sèkà tut ləmma pûmbà bìsì ììmbì ɣámbà rààŋgò gòròtà ɣelə̥ ámwà ntade ampat dodoma tùúmbì mómà rúlá kʊ̀ʊ́nzá tùkùt ta-pue dérè nipis térì sàŋgà kakahaɬ gɛ̀ɛ́hú -gh ítà tidʰuʔ hàndí tənəmə uran kurur kasahan dùùxù wɛ̀ ana ŋaŋa kósjò àŋgáá puŋə̯o nɔ̀ɔ̀là tasʔa kàŋ 'metḷ ŋgwatu- zìŋgìzà tùmbù vinau 'aihue mauri ndûndànà xèlè marivu aze inau eno|na diwudila fwítì lɔ̀mɔ̀ kwɛ́ɛ̀ ɔ̀ndɔ́ ʧ̑ímbà kóhà sùgà lima *m-puk hykɔlɔ ʤ̑wíì ma-ani ʃwá siyow káán lèsjà kin siniŋga pwà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: