Russell Gray's Research Lab

rambang adtu déèmbò njait ßú *apa:k vûɲà ʤ̑ò kòßòlà lɛ́má mila lómì + kírì akohu βulu aŋa/kua tùúmbì véélé masin duhapuǥuʔ ŋgá kùmbùúkà dɛ̀ɛ́kà eno|na kálìŋgà *ate duk9 ʔɨ'nɨl nane húsì χʊ̀má ŋgápì daedoahk pòpɩ̀lɩ̀lò saakala ailu jìílù kɛ́mbɛ̂ ězì pjàá ùnwà têmò fímb aia tìː tálí hwizai ʔeliæ tuatara muaŋge fjó anekotuhu pɩ̀ɩ́ ɔ̀nà nidaia episa tebwas dub mapok dàhá mazaw lene natu ʤípì min momili' məña:y ahoro ʔasin kóp kalafolo *isaʈ lɔ̀ kùúmbátɩ̀là ɓɔ́l kónò luma kɔ̂ràmà nipon *s-roʔ ʧ̑é kɑli ʔimatáyən kɔ̀lɔ́là mɯ2 ɔ̀ßí teneng hɔ̀ŋg tántátù kilibuat lɔ́ŋ bɛ́rɛ̀ aawula ìkɔ́

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: