Russell Gray's Research Lab

kʊ̀ʊ̀mbɔ̀ ɣala mùlì púndà lÊŠÌ€gʊ̀ʊ́ pófù tóŋgó waxa tulkoore kónópá kɛ̀ŋgwɛ́ bàŋgà tak ló uⁿdʳu- ɲàmà ÇŽlōm tuvu sùùsùk mētu mamauti swá noɣon aŋaŋan anəma èèlè hina ʤá ɸulu sia kʊ́bá ramin nàzì ßèà toe sùl tanaʔ bwÉ©Ì€là taŋini-a tɛ̀ɛ̀mbà ʧékùlù bunga ʧ̑íl léŋgé lÉ©Ì€ là pəlis ɲèkéèlè laka isuʔ kagol gaala fòfù pààbùlà ranatin sàj pha:4 mɛp4 akən me3 ŋen ʃím kÉ©Ì€lá kází ßwíßwì Å‹gòmà i roto *kahiw-kahiw-an ŋinoŋ kédò mongoay rayem tàndà ùʧ̑ì *wai na-im aze pàlààl bintún gwáŋgèrèrà ivi ɣóhè sògò na-ⁿdaliŋa-ŋu *ne 'ɲɛʔa lapa ʤ̑íɣò ɛ̀nɛ́kɩ́lɩ́ pòmpò rìhà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: