Russell Gray's Research Lab

te'wa kúkú mate tsìjá thun tsau53 wɛ̀sɛ́ maido ake-na ahtoi bɔe tumotoro nowa- ra daun kòs itiʔ nʤ̑ɔ́ɔ̀ jàní kava ʃéndà tsuna buliŋ ʈaŋʈaraŋ tsʊ́fé 'watʔon lae mai wêkèrà ɣùɣámbwà tetemela ʔuŋá osio ʃíßàtìk tapia bɩ̀tsà kánan àànìxà dom saanʤila rátárʊ́ ebulok tuduʔ filis vígà máàŋgà dúédísà dipa sólòkòt sáâ itóm ßòl betu kɔ̀lá tsáŋgá ßâßà heta ᵐbe tanteluh ngúti χʊ́dísá núpàtà répà ʤ̑ɔ̀k goʃi zaket sìrù têrèkà màl táp lœ:t8 ʤété ʧeʧenukula siya sòndà gèrà ɩ̀bà ma:ŋ1 taat ate dîkò kûŋgà kakau tíndɛ̂ ŋ̀kʊ̀kʊ́ ɔ̀ŋʰá gico kwàkwàètsà atap isanlibo fìt

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: