Russell Gray's Research Lab

jàjwà véè -ßèsèmù a'war kòlwè patu/a nòà fátsʰɩ́ alamanena sɔ̀zí kake-li áàsì vāvā ɔ̀ŋʰá *baqbaq tʊ̀rʊ̀ me-suaw t|inɛ valaaŋga ɣóvèkà tetu kògó pʰìmʊ̀là kóɲà lɨbɨk lùùŋgì ʤ̑ámà ŋitao dilaq unom la tsìjá lənglang lùnú kâmà kʊ̀mí balaman si pa ivuruseŋ voran tiʔæʔ gúsùnò pa'mula bènd *iru:c kwatro iro' maq'dig lùùŋgà ßòkòòʃì binti jàgà kamí ísò ova numma túsà sák ḿpá váágó lautele mjátùkà kúnd hēka əsəq arero ʤ̑óvù ʤ̑òfù lɔ̀m ʔalea tóŋgò gheesh lébwá màkù naiʔ *taɬavikárə sììsà anopen lɔ́rá kúbà óŋkà gʊ̀là kùwîrù putaang/iqu/ gɛn bintoën *olai°

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: