Russell Gray's Research Lab

ÇŽna hinji gyÉ©Ì€kà wruh sóòmbà qʰètɬʰà ʤ̑ómù imatey zan jàjwà láß búúmú sáŋgá susəw line mwè bwálà -en lɛ̀ɛ́tà sòsú wúdìídì ikew nÌ€tswɩ́ gìí sìkè bé hɩ̀ɩ́gà daura rima ɲwè yazón tina- ɣβur *ulaʀ bɷlɷt lèèló tètèmà kamúg māmānu ffo na koman mu214 ʧ̑uʧ̑una ɛ́ láàsì pahu sàfù -ßòòfù èènì ndùrù tswí lɔ̀l ßìlì βàzù pes lavata ʃíwí rara répà vena -siⁿdomi tukele kà puŋu paambadila neneʔe- bwanusu-na *-oracu ʔamiu ɣorak ìkàl ŋgululu twì mkkiyux ßí búrù tɑun síìtʰà paambiʧila anata vurutu *tɨllu húsì sire|r zÉ©Ì€là tɑlɘy ɣùhà taua lwà naʔa

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: