Russell Gray's Research Lab

'unu sùkù tsàtsí hórà to:i6 mai5 ɲààŋgàtà gàndàk ʃûmà dɛ̀tɛ́ tùùmbò nóónò uuhu léŋgé *maputiq fwísàfwìs ʤ̑iŋki nɔ̀gɔ̀ ivu wuta burao úmà motat púndé mburumburu dǝsǝbu hɛ́ŋ kùkùmà mukaʔ kùl pei33 kə-wet mane ʃɔ̀ɔ̀kà ùm majinna buk ßêrì maya hora ʔahag'ʔʌn atey malata wugula láɔ́ tsu31 tsu31 duu13 hàŋgùʤ̑à 'ina tèr walú-wal eɲu vwí nuo sìrígàŋgà wet nʧíʤì balli watu naanita lòkà lulumu síɲà hele popʷat... nénè zìà íkàt ghavutana ɓáhgɛ̀ ɔ̀k kôkònà *lai6 ʧ̑é látswá ŋòmà mídí sei tɬʰɔ̀mà năm2 ùʃì hɩ̀ɩ́gà wolavo bi'saʔ *ja:n C 'ute 'rina some ɓɛ̀l

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Sissano (Arop dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Whiteacre (n.d.), (3) Whiteacre (1986).
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Nyindrou from William H. Martin and others, n.d. Electronic dictionary of Nyindrou. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics..
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Hote (Misim dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Marguerite Muzzey, n.d. Electronic dictionary of Hote. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
  • 2016-07-28 01:34:52 (austronesian): Added Avau from Malcolm Ross, fieldnotes (ca 1981), supplemented from Hiroko Sato,fieldnotes (2015) and an anonymous SIL short wordlist.
  • 2016-07-26 02:13:38 (austronesian): Added Pak from Smythe and Z'Graggen (1975).
Editors Log-in: User: Password: