Russell Gray's Research Lab

ìmá ɛ́ fúúl huhu sʊ̀ thep jìŋkìjà ìnɔ́ fûpì ndae-ŋgu aza saanʤila dʑi42 battaŋ klu35 nwà nùmà bara ʃɔ̀ɔ̀kà ívà kôkòmènà 'dawei cʰeh sàlà nai3 zímyà gúùmbì tâmà nɔ̀ɔ́tǎ neaw ʤ̑ûɣò ziɣe ɔne mɛ̄ːn gúndò oɣasio fofị fofị àpàjà mapmap lambwanda ammenteŋ kuumbuʧila kʊ́kʊ́ bèlé tàßà sake sɔ́nì ēvasara ŋkàtí tuka mengaan kwâtà ʃʊ̀ʊ́ xùnà sri ʤ̑òp ázì manaʔi èŋgèà mauri na1 ììʧ̑ùlà tuka ɲàù mamiyeng hémbé ʃìʃìm raro dini pasilekat tsàtsí kùŋkìʃ kummogh wuundika au mach-chang sɩ̀lɩ́lɩ́ niha ɛ̀ɛ̀zí gluə tìmɩ̀lɩ̀ʤ̑à pito tool'ā fana utú ùʃì

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: