Russell Gray's Research Lab

wógà tik7 ßèkà lùŋgú bégì sikandan map tɑhun garat-ia kúfùtà jììŋgò làzì bóó gàtá fwò saunu tùmbí vávà jàgà apu àbánɩ́ bálè ŋkundu ʔɔ:m6 atəp kòkò saakala kakaraiyaina tèwù ßírì na-wa tokoli tɬʰàbà ato'i tʰòsì pi35 tse31 tóndó mʊ̀pʊ́ ān kóònʤì mìl nʤ̑ɛ̌mʤ̑ɛ̀ *ma-tuqáS ʃama kíŋ ʃùkùmà ɩ̀mbá ʔurán os susu ɔ̀mɔ̂l ʔalay ʃúwàʃúwà pòmpò dahat iso haka va laŋ42 ʔumbun (ʔubun) kneril mbar hung ßùßì tánò tambel sékà lakay moa fɛ̀ràbʊ̀ŋwɩ̀ songo man ese dɛ̀tɛ́ *t(y)a-n ŋ̀kɔ́ malau gogo isua múpèèpí *ti(q,')an waila'lo mat pah-pɨ fíɲàùkà *k[i]ɲ ~ *kuŋ rátá gáàŋgà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2016-09-08 00:14:11 (austronesian): Added Akolet from Hiroko Sato.
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Sissano (Arop dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Whiteacre (n.d.), (3) Whiteacre (1986).
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Nyindrou from William H. Martin and others, n.d. Electronic dictionary of Nyindrou. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics..
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Hote (Misim dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Marguerite Muzzey, n.d. Electronic dictionary of Hote. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
  • 2016-07-28 01:34:52 (austronesian): Added Avau from Malcolm Ross, fieldnotes (ca 1981), supplemented from Hiroko Sato,fieldnotes (2015) and an anonymous SIL short wordlist.
Editors Log-in: User: Password: