Russell Gray's Research Lab

filiɪ pasihuß rongono pámù kɔ́ akaʔ kinu βylβyl kʊ̀lʊ̀ sómbà kami haha- kàfûmù fùkììlìlà pia-k waruʷúŋ gùhá xèèndù dei1 *kua mohop ʃwà zìmjá bura isa' lui31 lui31 dɔ̀tà bjà èlè sie fìk sàj ɓɛ̀ɛ́ ʧ̑áà ʧ̑ò.à vaka sɛ́gɛ́ hjɔ̀ɔ́gɔ̀ʤ̑à ɲàmà àànáʧè ato ìzʊ̀kɩ̀là ʑau22 tʰèrè ʊ̀mbà bàdá ɛ̀tà káú ònà papa cɛ̀a paŋ bu:unut kwí ŋkáŋgè lova piti ʔaʔuru si:ya óvòà mùt(i) ǎka kwakwa tsìgìrà ebulok lɩ̀mà ʧ̑àànʤ̑ààmà hʊ̀ʊ́ŋgʊ́lʊ́mɛ́ kiparya pata mənaʔu 'βatu tɔ̀rɔ̀ púmbá ahad bonhaws sʊ̀ʊ́mbɩ́ mutana moon makog'paw čeke jùnì dìtìmà neita arvasi sut7 kag'konɨg kààmbà léèlé ina bakus bonda màmá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: