Russell Gray's Research Lab

àmà sɔ̀ní ananef làzì ŋkundu máà pəi2 kaŋdaw yotas otoʔe tigi mali pe24 pa31 tau24 bèsà kàlá kâßìtò ingoa ásàm ʃìlá ŋgìlà gyá ʝûʝwà kɔ̀ pakɔ tɬʰá gal púbìsà ʊ̌zá iɬa[ɬ]o fìk bɑkɑs oso dɔkha tapias kukut sàjà àŋ pwo:ŋ màkò agu bərəŋanə dúédísà ßòfù nathunu dìbà kùndà aera lʊ̀ká moβatu *sui saləsəsəʔ wómà pioh kùl towono liyal eɲu lèèló mʷmʷus -ßìsì lúŋgá kûkù ne-soᵑgone ɸeʔu kúnd tʰàà iyih gʊ́ljǎ ùmbá nʤ̑éè tòndò ùnwà luu nʤ̑ìjá 'ahə̆la ʔawás nùŋgwà étè ìkàmá tʊ̀ʊ́là lalatu uyɑh èʃ gida tina sakat rûkà i-en tupo-na

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: