Russell Gray's Research Lab

'mosuŋ ɩ̀bà hibut tɬʰàá tɯ mdʑu iwang tsala fûpà òómè miniiŋgula pali-a lòì jarat sàs límù it kúní tsu53 zògù zikini- ʤíìnʤì tuwoh gyɩ̀kà lapi- lúŋgílé sanʊ́ tʰûrò dàámú ʤ̑wà kʔman kùwîrù oga-na gaine ndususuo suupee hace pena koto sàná man-atong húsì faraa ʧ̑ùxù mônà pìtsá kwâtà tàmbò oo-me dìŋgì fua ŋgeŋgɛle- mi-tény pʰāt zèlù ihu sia χʊ́ŋ́ βjàálà paʔa benê nàmà bálè taŋga ùlìlà jòà kìmà màmá sùnd súmbí pɛ̀ɛ́mbɛ́ kɔ́m ŋgàŋgà ɓálâl lòòtsà kuni fwò ngaran sùŋk rúrà inaʔ sɔ̀ɔ̀lɔ̀ɔ́ sõxi tɔ́ɔ̀ + sawer dada

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: