Russell Gray's Research Lab

nùúŋgÊŠÌŒ rah pimpet kita kàk kÊŠÌ€là taŋ oᵐblaia ma ʡunar *kɔʔ ~ *kɔ(ɔ)k múruku ana tábʊ́χá bakut sóŋgà mbari tòndò lómì nùn sɛ̀βjà lo'da tiŋ55 sa ciʡuniŋ sììmbì maˀarikino ɓùlùs yɨ2(6) ségùsà nálédí βɩ̀ɩ́nzá sààtɩ́ tukutuku kualaʔáub' rʊ́ndà zìmú tʰúɲá sùmá kəke mau sòòmbè ßìsjà Å‹gìlà pj èfù fola mam im nʃíŋgwà úmè bwàá duike sààmbà kə33 mje13 dí ñoya ârà hidi-a ŋɔr zÉ©Ì€là kɔ̀ndɔ̀ búrà nììŋgìlò pùm makariri cahaʔ mea- sììrè ßèkà tiwij(iy) kɔ̀ŋ bÊŠÌ€gá wusak ni-ᵐbinwen lou35 ka0 dȥɔ31 pìndò laβasiki tumanɨ *ki bona lôp na-taβuos ɲùú taŋotaŋo ⁿdenene rima ńná èèlè kálìŋgà ßèèlè áɲá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: