Russell Gray's Research Lab

adang kwei22 sòní ɲàmà tɕe4' pau6 sòŋgòl vovo vələsan lɛ́rɛ̀ pònà nùùŋgù taŋga kata ʤ̑ûɣò kakosan tōni sòwú tekwa saasari lèdù kòá tɬà goʃi sòs sui tapauʔ -ßì waen βɩ̀lɩ̀ mopau taʔi ʔaraŋi káŋkàrà wana- kɔ̀ pitu kàmâlì fu mupanáʔ fùfùmùn haeme ʃìßà mulut kukua nàzì bɔ́fá zwɩ̌lɩ̀ tímà nàχà kœsimi- ʔaßaɣ na tunux ghekkáy gòxò talúkú ljɔ̀ hɯŋ35 gómì soyawab bwètà ɲèkéèlè ʔəpát ʃàwà pòpɩ̀lɩ̀lò ʧ̑áà jûrà ŋgúrù àrâ maatəɭəg *tibas ubɑʔ tukuta œpla maˈpatay lai aubena tutuq òk tagru-na tàßà nùnʃ fùùmbì hìíŋgɔ́ ha:j3 wumja jàgàá víví ŋàná 'alie klɔ53

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: