Russell Gray's Research Lab

bulew fòfù mama dìkà ate ṇ'briri 'iki mroisi báŋgú mangsad sou52 lodo ha1 ɔ́m me'e aʔa rɩ̀pà tàtá sais káú hʊ̀ʊ́ŋgʊ́lʊ́mɛ́ lèèsì gùßò kinaʔ ǐɲò duol gàŋgá sèkà patu dógòsó dípàɣà ŋgòòŋgòòŋgòdí hone meŋgigit bàj ambuŋ pipigia nɔ̀ɔ́tǎ sàl ǹtsʰʊ̀ tsʰʊ̀χɔ̀ ʃêʃùpèkà haʔatau toqo woig uran gùlùvè tokota gwa ioloʔ réndànà culuʔ tullu rawa támà piikana sàámbwǎ *qateluʀ kiskis lifo kùlí ti kʰúdú sùpá mɔ́sɔ̌ sàlà pʷpʷoo-ni gigi tʰûrò anin ínà ʊ̀ŋgʊ́ ya rikarde omali roroko til je:u1 magaru diluhur kúzyà mɨgbayu sùá ʃìʃìm sàj máŋ ʊ̀bà ʃíkú ɲálá bʊ̀gá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: