Russell Gray's Research Lab

piciŋi tómbá tʂə31 pei35 bagilat búrà χwáfá sóbá ɣasau biết mbégè nagunagura buburu lɔ̀gì kuri lúk màmá diwudila àmbà taun ʊ̀mbà gàŋgà wèlèlèlà ngoyab mobus jere|te bɔ̀sɔ̀ i'ʔiri lɔ̀nà sàmbò pəfərə nuri *tanəm koto ɲà pȁːk lalamu lɔ̀ɔ̀ndà mjónà manu sémbá rèŋgà ɲànjé gómà kɔ̀sì toun sìî məŋɑn itlog tĕmpu rábɩ̀ tao viiŋga nalolu ʀan lám kùsùlà hès fùmú nùŋgwà ɓàk kárà pɔ5 buru/n túm ʃêʃù hakatuin kilɑp kikilɔva -walasa daŋ1 divadila bùlùlà aŋgɔ marum boaʔ pùm sɔwɔ kènì sjà tʰàbà ßù kòó ìzʊ̀kɩ̀là luma isake boˈlan ɔ́m lɩ́kɛ́lɛ́là

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2014-06-15 13:45:16 (austronesian): Added Lelepa from Sébastien Lacrampe. Thanks to Sébastien Lacrampe
  • 2014-06-15 13:41:51 (austronesian): Added Uma (Kantewu dialect) from Martens, Michael. Thanks to Michael P. Martens
  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
Editors Log-in: User: Password: