Russell Gray's Research Lab

gùlùβɛ̀ maboo ɲààɲzàá gyá huwin kâŋgà jilɑn rârà vulii ngar sààmú bɛ́ŋgùsù sálɩ́ nalan tolu uɲin roŋoni hɩ̀ɩ́gà yuvi ɩ̀mbʊ̀là àgá lua hénd ngadɨg tòntó ßàlà ɸolan bɛ́ɛ̀ bʊ́rà kúfí lìŋgà ale hélatra váándó sɔ̀ɔ̀ndàá sisi sàj sàl tikai matadam ao kíndà olai lùùŋgì tɬàdí gònò gyíbù ɔ̀k sʊ̀kà ààmbà àpàrà mhə̃m lwà βìímbá houn téɣèkèrà gɑlɑh pukaun topo kutɨn ɩ̀ŋ́ bábá manu òò kwa:k7 nogo *ʀibawa ka53 samagisi nu nga'lan βʊ̀ʊ́gǎ àk n-βænæ-n komu kùùmbà ìì zàtá tseɯ1 gàtɩ̀ɩ́ hɑlo̞m nààmʰàlá lòòtsà ásàm nɯm2 pu5 heliŋ ɲɛ̀ŋg ebababara kélà kənoiŋ baruru *raak DL4 ʤ̑àp ndágò moata

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: