Russell Gray's Research Lab

jika pûŋgà gheta wawo ikana ìßùkìʃ ɑŋɪn nondui bìɣànà tuai-na wɩ̀ɩ́mà khakia matay te33 pəi53/ piŋ33 margi mɩ̀tsà bèlá waraabii mbósì gafuru ndemoxana tamariki jààtʊ́ ǹná pàʃì lùßà lolam susu ŋkù ma aka ʊ̀ŋgʊ́ gwês húlá meɲa bagakwang ísùl swǎ tɛ̀tɛ̀sɛ̀là kómà iiva hàà ziŋɔ sjà ʧ̑ʊ̀ʊ̀làá moi lagala n-sɒβ bèlé βɩ̀lɩ̀ but káná delŋe- kàʃà tàndá tuali isá' nena ùjà ɩ̌mànà ɓɔ́l mànɩ̀ɩ̀là lela sisu soonda *wa(a)r lahuene taŋina- jìgɛ̀ ȵip8 idaak rɔ̀bà phi mare ʤ̑ɔ̀k ɣónà réndànà 'uma kemunī somo paʔpisi ȶət7 pìtsá ɛ̀nɛ́kɩ́lɩ́ fɛ́lá tac-ci tàndà òòlù atazít jàvò ne víkà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: