Russell Gray's Research Lab

bɔ́mɔ́ ló gùmà zà mÊŠÌ€rémà àròkà úɲù lʊ̀ŋgÊŠÌ€ fòrà kwàtí pàbú meeni ma-βeop lèéwù mjátùkà tagaluka awan keat sáːy ʔja31 oβoa gɛ̀ɛ́hú ʃìßà konaak novon támbì ítʊ́ dì òk fúrù mìrjòxà vávà bó nʤ̑ɔ̀gɔ̀rɔ̀ bɩ́kà soonda nɔ̌p ɣelə̥ lììhú ßììmbà jàdá kùgì tiduk huru tòòkí miarta *ikit bàrà iŋoa pantun rɛ́ká mija to hats balahibo *telu ɲwà toto maanu húsì tsɛn4 lɔ̀nà ɔnɔne lwáà momoa kwɛ̀rɛ̀ haʔeng ségà wúdìídì kɔ̀hɔ́l aⁿdʳu- nul iʔiko supóg dʊ̀ʊ́tÊŠÌŒ βa-wet bɔ́ná fafak bútà tìkámò ɨya' suri-na jìŋkìjà te:saŋe xun sòòlò popu nùúŋgÊŠÌŒ mòɣà dɩndǝ gabon-gabon tɛ́p ṇ'nɛpri *(mb,m)elak kakauro paẓat

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: