Russell Gray's Research Lab

moul kòópè juŋ2 mbambalakuru- hàŋgùʤ̑à ta'u ùnì fwàànà wu'lɛtalol tawo kâŋgà saribu fau gêhà sagal minpuʔuh lɔ̀mɔ̀ aze kùmbì kààmbà ßèèlè gòròtà bájá niap dúvì natiy (qitiy) ʤ̑àp madako bàs ʤípì bàmbàr bɛ̀ŋgɛ̀ mbàmbà gʊ̀lʊ̀ nʤ̑íɲɛ̀ pua ʊ̀jɩ́lɔ̌ mɨkɨp̄al me:5 dóŋgònònà la meek kuñah hòjá ʤ̑à ɣámbà kɔ̀ní di touc arumyaŋ batu miri fììndɔ̀ bɑy kéèké ǎsà túndà màlà kudul saere gàànzà bu:n1 vava-na zɛ̀ɛ̀ŋgà tɔ̀gwá zímyà túŋgò *faa ɩ̌ndɩ́ bi'o lúmé lùlù mittsu kʰùbàmà rabwa niuʔ sàsùlà batè *tuki tótó lèè rèrà kànà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: