Russell Gray's Research Lab

tɷt taon kòòsè húndú -ßòòfù hɩ̀ɩ́gà imɔrɔʔi kala éésó àníkɩ̀là woa pèèpùk rsasryas ɔ̀ɔ́ŋgɔ̌ rara ʔambaw hla:n2 ìßùkìʃ hai3 βàlà tuba kóeu guumbala kùmbùl ßèlé langit mʌ'tʌnɛ siriʔ úɲwí ryoo-ni iku kwâmà i ŋiða dogo gòópè ɨt tóò -mô ʁoniʔ mangaliw ìmà tabəɣ zíɣì lifu èlè tɬʰàrɩ̀ noso nìíndɔ́ nʊ̀ká kɔ̀ lava paito dùùmbù gùmà zà mʊ̀rémà báà -tʰíítʰì pitu pɔŋ4 ti4 lɩ́lwànɩ́ doopulu pèmbá kûŋgà zàò musii sós patahayun kéŋéé sìkè iimw zòmbàmà ambora ísùl hoalu ɣónà mjà èé ŋut8 mŋilis montitifia túfà ɓàk e-jay løŋ2 (lan1) làlwà ʤ̑wì tùúgà insoʔ kwaai4 bànánà ńtsí

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: