Russell Gray's Research Lab

barbiar'ri liou *daqan cây qʰwèdí tùùndìlò útɬwá sóŋgó sɔ̀l lámì kʊ̀lɛ̀ táj ßùßà hɔ̀má muŋ ko sùl ɲəʁuʔ bɩ̀tsà ßɔ̂kɔ̀ ígí taama kànà sɔsɔlo ørmekʃɨ sokaì rùùrà zɛ̀ɛ́ tɯi42 yekamana vùndà ʁɑh sym tivú ɑnɑ haʔ hadana qorq- kômbò lùlù tógà aik wúpá baluón nɛ̀ɛ̀ŋgɛ̀ɛ̀là bàsàá xòlòlà laufuli rɔ̀kɔ̀ mbí jɑqən ʃelula èétù ʃìlà puniq pito típà hitu tétà gʊ̀ʤ̑à meʔe taʔələmə zeh ivui tsauni zwɩ̌lɩ̀ nakurr ʃìßà ʤ̑ò.ù kokoči tɬʰàá vero manakaena mathawnak awawo lòpà mòzì abiŋ pùtù budam tèr naru kóóŋgòlò kàkà kəmuda

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: