language.psy.auckland.ac.nz : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Palawan Batak

Source/Author:  Lawrence A. Reid 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Debasish Roy  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Palawanic 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 2 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand qalima   1  
1 hand qalíma   1  
2 left gibaŋ   24  
2 left gíbaŋ   24  
3 right quanan   1  
3 right wanán   1  
4 leg/foot qaqay   1  
4 leg/foot qaqáqi   1  
5 to walk panaw   2  
5 to walk maglakád   40  
5 to walk mag-panáw   2  
6 road/path dalán   1  
7 to come muqatkakaqíni      
8 to turn word info magbíriŋ   4?  
9 to swim mag-gáman   34  
10 dirty ma-buriŋ   13  
10 dirty damút   44  
10 dirty ma-ríŋa   53  
11 dust qapuk   1  
11 dust qapík   1  
11 dust qapók   1  
12 skin kulit   1  
12 skin kolít   1  
13 back word info gɨrɨŋ   44  
13 back word info gərə́ŋ   44  
14 belly tináqi   19, 34  
15 bone tuqláŋ   1  
16 intestines tináqi   1  
17 liver qatay   1  
17 liver qatáy   1  
18 breast dudu   15  
18 breast dudúq   15  
19 shoulder qabaga   1  
19 shoulder qabagá   1  
20 to know, be knowledgeable maka-táwan   1  
21 to think mag-ísip   23  
22 to fear takut   1  
22 to fear mag-tákot   1  
23 blood tagɨk   22  
23 blood tagúk   22  
24 head qulu   1  
24 head qóloq   1  
25 neck liqɨg   1  
25 neck líqəg   1  
26 hair word info buaq   1  
26 hair word info buwáq   1  
27 nose quruŋ   1  
27 nose qoróŋ   1  
28 to breathe      
29 to sniff, smell qarɨk   1  
29 to sniff, smell qarúk   1  
29 to sniff, smell mag-árək   1  
30 mouth baqbaq   1  
30 mouth baqbáq   1  
31 tooth nipɨn   1  
31 tooth nipún   1  
32 tongue dilaq   4  
32 tongue dílaq   4  
33 to laugh saya   1  
33 to laugh daŋákŋak   26?  
34 to cry taŋís   1  
34 to cry mag-taŋís   1  
35 to vomit suka   9  
35 to vomit mag-sukáq   9  
36 to spit surpa   44  
36 to spit mag-súpraq   44  
37 to eat káqən   1  
38 to chew word info mag-súbo      
39 to cook word info magiwára      
40 to drink qinum   1  
40 to drink mag-inúm   1  
41 to bite baŋkíq      
41 to bite mag-baŋkíq   26  
42 to suck sɨssɨp   1  
42 to suck mag-igup   1  
43 ear talíŋa   1  
44 to hear batiq   21  
44 to hear mag-dəŋə́g   1  
45 eye máta   1  
45 eye kadawaqári      
46 to see lɨqgan   44  
46 to see mag-lə́qgan   44  
47 to yawn      
48 to sleep qɨdɨp   30  
48 to sleep mag-ədə́p   30  
49 to lie down word info mag-líŋən      
50 to dream tagaqimpen   22  
50 to dream tagayímpun   22  
50 to dream tagínup   30  
51 to sit rɨgɨd   71  
51 to sit qaduŋ   48  
51 to sit mag-adúŋ   48  
52 to stand tindɨg   20  
52 to stand mag-tiŋdəg   20  
53 person/human being taw   1  
53 person/human being táqo   1  
54 man/male lalaki   2  
54 man/male laláki   2  
55 woman/female babay   1  
55 woman/female babáqi   1  
56 child qanak   1  
56 child qanák   1  
57 husband qasawa   2  
57 husband qasáwa   2  
58 wife qasawa   1  
58 wife qasáwa   1  
59 mother qinaq   1  
59 mother qináq   1  
60 father qama   1  
60 father qamáq   1  
61 house balay   14  
61 house baláy   14  
62 thatch/roof qatɨp   1  
62 thatch/roof qátəp   1  
63 name ŋarán   1  
64 to say sugid   45  
64 to say mag-ámpaŋ      
65 rope lúbid   21  
66 to tie up, fasten qɨkɨt   1  
66 to tie up, fasten mag-bakə́d      
66 to tie up, fasten mag-əkə́t   1?  
67 to sew word info taik   1  
67 to sew word info mag-taqík   1  
68 needle dayum   1 L
69 to hunt word info      
70 to shoot word info mag-pánaq   1  
70 to shoot word info mag-pusít      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info balbág      
73 to steal takaw   1  
73 to steal mag-panakáw   1  
74 to kill qimatay   2  
74 to kill qimatáyən   2  
75 to die, be dead napatay   1  
75 to die, be dead patáy   1  
76 to live, be alive qəgə́n      
77 to scratch word info taristis   38  
77 to scratch word info makárod   1?  
78 to cut, hack word info ratak   53  
78 to cut, hack word info mag-ərə́t      
79 stick/wood kayu   1  
79 stick/wood kayó   1  
80 to split word info mag-bəkáq   1  
81 sharp ma-tarə́m   1  
82 dull, blunt ma-qabul      
82 dull, blunt na-tamól      
83 to work word info qubraq qubraq = Loan 35 L
83 to work word info mag-obrá qubraq = Loan   L
84 to plant qiluak   26  
84 to plant qilbə́ŋ      
84 to plant mag-luwák   26  
85 to choose piliq   1  
85 to choose mag-píliq   1  
86 to grow word info      
87 to swell word info kɨdpɨs      
87 to swell word info mamagə́q   1  
88 to squeeze word info      
89 to hold word info kuitan   41  
89 to hold word info kumúytan      
90 to dig kali   1  
90 to dig mag-káli   1  
91 to buy qalaŋ   26  
91 to buy mag-aláŋ   26  
92 to open, uncover mag-qabrí     L
93 to pound, beat word info lɨbɨk   14  
93 to pound, beat word info mag-ləbə́k   14  
94 to throw word info tilib   46  
94 to throw word info qitlíb   46  
95 to fall word info lambɨg   51  
95 to fall word info láqob      
95 to fall word info ma-lambə́g   51  
96 dog kɨqdɨŋ   30  
96 dog kəqdə́ŋ   30  
97 bird manmanók   1  
98 egg tiqlug   24  
98 egg tíqlog   24  
99 feather lawi   14  
99 feather bulbúl   1  
100 wing qɨlad   23  
100 wing qə́lad   23  
101 to fly layug   22  
101 to fly mag-layóg   22  
102 rat qaŋbɨq   23  
102 rat qaŋbúq   23  
103 meat/flesh qisí   1  
104 fat/grease linuk   24  
104 fat/grease linúk   24  
105 tail qikug   1  
105 tail qikóg   1  
106 snake dukul   32  
106 snake dokól   32  
107 worm (earthworm) lúqluy   33  
107 worm (earthworm) qugdás      
108 louse word info kutu   1  
108 louse word info kotó   1  
109 mosquito namuk   1  
109 mosquito namók   1  
110 spider lawaq   1  
110 spider láwaq   1  
111 fish sɨdaq   18  
111 fish qisdáq   18  
111 fish sədá   18  
112 rotten word info na-rumút      
113 branch word info sáŋa   2  
114 leaf daun   1  
114 leaf dáʔon   1  
115 root gamut   3  
115 root gamót   3  
116 flower buraburak   22  
116 flower bulaklák   22  
117 fruit buŋa   9  
117 fruit buŋá   9  
118 grass qirbə́s      
119 earth/soil lugta   25  
119 earth/soil logtá   25  
120 stone batu   1  
120 stone bató   1  
121 sand nɨknɨk   35  
121 sand qunáy   1  
122 water word info danum   1  
122 water word info danúm   1  
123 to flow mag-bə́lbəg      
124 sea taqɨb   34  
124 sea poróq      
124 sea taqə́b   34  
125 salt budbud   24  
125 salt qasín   3  
125 salt budbúd   24  
126 lake buuŋ   17  
126 lake danáw   1  
127 woods/forest tálon   30  
127 woods/forest kakayúʔan   2  
128 sky laŋit   1  
128 sky laŋít   1  
129 moon bulan   1  
129 moon bulán   1  
130 star panakonún   27  
131 cloud word info paŋanúd   27  
131 cloud word info qodúm      
132 fog túgpu      
133 rain lɨbɨg   21  
133 rain ləbə́g   21  
134 thunder duldug   2  
134 thunder duldúg   2  
135 lightning kudláp   1  
136 wind dɨrɨs   36  
136 wind dəqaqə́s      
136 wind dərə́s   36  
137 to blow word info quipan   32  
137 to blow word info mag-úypan   1  
137 to blow word info mag-dərə́s      
138 warm word info ma-randaŋ   35  
138 warm word info ma-rəndáŋ   35  
138 warm word info ma-liqŋət   24  
139 cold word info ma-ramig   22  
139 cold word info ma-rəmíg   22  
140 dry word info ma-maraq   1  
140 dry word info ma-raŋú   1  
141 wet maɨmɨg   25  
141 wet maqə́məg   40  
142 heavy ma-bɨqgat   1  
142 heavy ma-bə́gat   1  
143 fire qapuy   1  
143 fire qapóy   1  
144 to burn word info dɨkɨt   32  
144 to burn word info maqántəŋ      
145 smoke word info tabuk   30  
145 smoke word info tabók   30  
146 ash qabu   1  
146 ash qábo   1  
147 black ma-qilɨm   59  
147 black ma-qilúm   1  
148 white ma-lanti   36  
148 white ma-korís      
149 red ma-skɨt      
149 red qundimán      
149 red ma-siŋí      
150 yellow ma-kaláwag      
150 yellow maduláw   24  
151 green ma-dulaw   1?  
151 green ma-qilúm   1?  
152 small gɨtiɨk   1  
152 small gətíqək   1  
153 big dakulaq   22  
153 big dakúlaq   22  
154 short word info diqput   36  
154 short word info didiqpút   36  
155 long word info qabuat   39  
155 long word info qabwat   39  
156 thin word info ma-nipís   1  
157 thick word info ma-damɨl   21  
157 thick word info ma-duməl   21  
158 narrow piqɨl      
158 narrow ma-piqkə́d      
159 wide ma-labɨg   1  
159 wide ma-rugár      
160 painful, sick ma-ŋalŋal   40  
160 painful, sick ma-ŋə́lŋəl   40  
161 shy, ashamed      
162 old word info guraguráŋ   21  
163 new baqgu   1  
163 new baqgó   1  
164 good ma-gayɨn   45  
164 good ma-gayə́n   45  
165 bad, evil ma-kawát   1  
165 bad, evil raquráət   1  
166 correct, true      
167 night dɨlɨm   20  
167 night dələ́m   20  
168 day qaldaw   1  
168 day qaldáw   1  
169 year taqun   1  
169 year taqón   1  
170 when? word info saqnu   28  
170 when? word info insaqno      
171 to hide word info tagu   13  
171 to hide word info pa-tagóq   13  
172 to climb word info sakwal   31  
172 to climb word info suqakwál   31  
173 at      
174 in, inside qadalúm      
174 in, inside qubtáŋ      
175 above díbwát   2?  
176 below sirib   27  
176 below siruŋ   35  
176 below logtá      
177 this qiaqini   1  
177 this qiaqitu      
177 this qiyaytó      
177 this kaqini   1  
178 that qiaqian      
178 that qiaqiti      
178 that qiyatí      
178 that dáto      
179 near sabíq   40  
180 far qalawid   35  
180 far qaláwid   35  
181 where? word info káqi   26  
182 I qaku   1  
182 I qakó   1  
183 thou qikaw   1  
183 thou qikáw   1  
184 he/she kánya      
185 we word info kitami   1, 2  
185 we word info kíta   1  
185 we word info kámi   2  
186 you kamu   1  
186 you kámo   1  
187 they sira   1  
187 they kaníra   1  
188 what? word info qunu   2  
188 what? word info qóno   2  
189 who? word info siqu   14  
189 who? word info siqó   14  
190 other      
191 all tanan   24  
191 all tanánan   24  
192 and      
193 if      
194 how? word info móqno      
195 no, not daqgwa      
195 no, not bəlág   41  
195 no, not dágwa      
196 to count bílaŋ   1  
196 to count mag-bílaŋ   1  
197 One word info qɨsa   1  
197 One word info qəsa   1  
198 Two word info dua   1  
198 Two word info duwá   1  
199 Three word info tulu   1  
199 Three word info tulóq   1  
200 Four word info qɨpat   1  
200 Four word info qə́pat   1  
201 Five word info      
202 Six word info      
203 Seven word info      
204 Eight word info      
205 Nine word info      
206 Ten word info      
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: