abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Avok (Avok) 162-99

Source/Author:  Aviva Shimelman 
Notes:  Transcription -- broad -- done with standard IPA with the exception that [ᴅ] was represented as "dʳ". 
Data Entry:  Typed By: Aviva Shimelman  Checked By: Aviva Shimelman 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Central-Eastern Malayo-Polynesian:Eastern Malayo-Polynesian:Oceanic:Central-Eastern Oceanic:Remote Oceanic:North and Central Vanuatu:Northeast Vanuatu-Banks Islands:Malekula Coastal 
Map  Sorry, no map co-ordinates found for this language. 

Resources:

Change History:

No changes logged...

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand na-viɛ-n   16, 72  
2 left ti-mʷair   1, 59  
3 right tiɣavoi   57  
4 leg/foot na-riɛ-n   37  
5 to walk -fanvan   2  
6 road/path na-mɪrse   49  
7 to come -væmi   1, 23  
8 to turn word info -pair   44  
9 to swim -ᵑgəᵑgar   5  
10 dirty      
11 dust masiav   1, 102  
12 skin xorxor   1, 80  
13 back word info maⁿdʳɪ-n   35  
14 belly ᵐbəɣavʊ-n   66  
15 bone ᵐʙulᵐʙul   52  
16 intestines ʧɪnɪ-n   1  
17 liver      
18 breast susu-n   1  
19 shoulder ᵐbarvosu-n   71, 65  
20 to know, be knowledgeable      
21 to think      
22 to fear mærax   1  
23 blood næ-ⁿde   1  
24 head ᵐbʷarə-n   9  
25 neck xalu-n   18, 102  
26 hair word info sɪvr (ᵐbʷarɪ-n)   31, 33  
27 nose xonsu-n   1, 58, 89  
28 to breathe -pɪlɪv ᵐbʷariɛn      
29 to sniff, smell naᵐbon   42  
30 mouth ᵐbaŋo-n   41  
31 tooth na-ruvʷo-n   1, 35  
32 tongue melu-n   7, 42  
33 to laugh ɳo-mɪn   51  
34 to cry no-raŋ   1  
35 to vomit ɳo-lu   8  
36 to spit ɳo-ᴩule   35, 86, 96  
37 to eat ɳo-ɣan   1  
38 to chew word info -ɳasi   12  
39 to cook word info -pænun   110  
40 to drink ɳo-mʉn   1, 49  
41 to bite      
42 to suck      
43 ear ⁿdariŋə-n   1, 40  
44 to hear -pæloŋni   1, 72, 73  
45 eye mær-n   1  
46 to see ka-rəv   118  
47 to yawn -malʉl   13  
48 to sleep -paʧ   86  
49 to lie down word info      
50 to dream -paʧ ɪᵐbʷɛrɪᵐbʷɛr   10  
51 to sit      
52 to stand -šealaŋ   56?  
53 person/human being      
54 man/male na-rɛn   76  
55 woman/female pɪnaɣevʊr   103  
56 child xoɣortete   54, 70  
57 husband xeavʊr (sa-ŋ)   67  
58 wife ᵐbʷariɛm (sa-ŋ)      
59 mother næna (sa-ŋ)   1, 83  
60 father tata (sa-ŋk)   19  
61 house na-lejim   1  
62 thatch/roof niar   1  
63 name na-ɣəs   1, 35  
64 to say ᵑgo-ke   164  
65 rope      
66 to tie up, fasten -pɪsi   32  
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info -kəkao   77  
70 to shoot word info -vɪni   1  
71 to stab, pierce -ʧuɣi   14  
72 to hit word info -tamsi   88  
73 to steal -vɪnaɣo   1, 58  
74 to kill -tamɪs ɪᵐʙuni   64, 1  
75 to die, be dead -mæʧ   1  
76 to live, be alive -maur   1, 76  
77 to scratch word info -xaruwi   1, 87  
78 to cut, hack word info -ʧavi   40  
79 stick/wood na-ɣai   1  
80 to split word info -ʧapoi   4, 6  
81 sharp -kan   14  
82 dull, blunt ᵐʙut   15  
83 to work word info -ᵑgas   9  
84 to plant -lumʷi   62  
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info ho-tɛʊᵐʙ   12  
88 to squeeze word info ᵐʙusini   18, 71  
89 to hold word info -taŋaʧi   93  
90 to dig -xəri   1  
91 to buy -vuri   1  
92 to open, uncover -ʧɪŋavɪni   40  
93 to pound, beat word info -tʊɣtoɣi   20, 2  
94 to throw word info -ᵐbʷɪlɪni   86  
95 to fall word info -tɛɪx   95  
96 dog lipax   29  
97 bird mæn   1  
98 egg ⁿdavʊr (imæn)      
99 feather a-vʊrxor   1, 63  
100 wing xaᵐbiɛn   1, 12  
101 to fly -miɛx      
102 rat ɣasu      
103 meat/flesh ha-vʷisox      
104 fat/grease      
105 tail ᵑgexər      
106 snake na-mʷər      
107 worm (earthworm) ⁿdunlæʧ      
108 louse word info na-xur   1  
109 mosquito n-nam      
110 spider liŋesiŋes      
111 fish na-jɛx      
112 rotten word info a-mom      
113 branch word info ᵐbʷaʧexər   30, 1  
114 leaf nu-xur      
115 root xaʧərər      
116 flower ᴩusexər      
117 fruit fʷaxər      
118 grass miɛⁿdʳʊv      
119 earth/soil nɪ-ran      
120 stone nɪ-vær   1  
121 sand na-ᵐbuŋan      
122 water word info nu-woi      
123 to flow      
124 sea na-ras   1  
125 salt      
126 lake limliᵐbor      
127 woods/forest na-rorɔ ɣat͡saɣat͡s      
128 sky mæroŋ      
129 moon xəᵐbæʧi      
130 star mʷaʧɪ   13  
131 cloud word info mæroŋ      
132 fog      
133 rain na-us      
134 thunder na-xurve      
135 lightning kaᵐbl      
136 wind -ᵐbariɛŋ      
137 to blow word info ɳo--vuv   4  
138 warm word info      
139 cold word info susus      
140 dry word info -mɪmɛs      
141 wet -mʉʧəmʉʧ      
142 heavy ho-miɛʧ      
143 fire na-ɣamᴩ   19  
144 to burn word info ɳo-pæŋ      
145 smoke word info -ᵐbʷas      
146 ash maʧiav      
147 black -mɛrmɛr      
148 white -pəɣaᴩʊx      
149 red -paŋəpaŋ      
150 yellow -iaŋəiaŋ      
151 green -kʊt͡sɪn (noxor na-ɣai)      
152 small -keke      
153 big -ᵐbʷao      
154 short word info      
155 long word info      
156 thin word info      
157 thick word info      
158 narrow      
159 wide      
160 painful, sick mæsax      
161 shy, ashamed mɪmaɣan      
162 old word info -roviɛx aiavʊr      
163 new -veveo      
164 good ho-vʷoi      
165 bad, evil vo-samᴩ      
166 correct, true kɪ-naɣanax      
167 night limæroŋ      
168 day vurmatas      
169 year ha-sɪɣa      
170 when? word info savᵐbon      
171 to hide word info -susuwani      
172 to climb word info -sax(ani)      
173 at      
174 in, inside lʉnalʉn      
175 above ha--miɛx      
176 below pevaxər      
177 this hənaiəɣa      
178 that      
179 near pɪʧaŋ      
180 far aʧʉⁿdʳ      
181 where? word info ambi      
182 I arnao      
183 thou xaiŋk      
184 he/she aŋai      
185 we word info ⁿdaru we dl incl    
185 we word info xamɪru we dual excl    
186 you xamto you pl    
186 you xamɪru you dual    
187 they ɛto they    
187 they ɛru they dual    
188 what? word info nɪsavi      
189 who? word info hasi      
190 other      
191 all      
192 and      
193 if      
194 how? word info oɪᵑgɪᵐbi      
195 no, not awa      
196 to count -pɪpɛxɪni      
197 One word info -ʧɪkɪnene      
198 Two word info o-ru      
199 Three word info o-rɛr      
200 Four word info o-væʧ   1, 65  
201 Five word info ɳo-rm      
202 Six word info mɛr-ʧukai      
203 Seven word info mɛɣvaivɪ-ru      
204 Eight word info mɛɣvaivɪ-rʊr      
205 Nine word info mɛɣvaivɪ-vaʧ      
206 Ten word info sɪŋavʊr      
207 Twenty word info sɪŋavur vaɣavu      
208 Fifty word info sɪŋavur vaɣarm      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: