abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Old Chinese

Source/Author:  W. H. Baxter and L. Sagart 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Laurent Sagart  Checked By:  
Statistics: 
  • Total Data: 200
  • Number of Retentions:
  • Number of Loans: 0
 
Classification:  Sino-Tibetan:Chinese 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 9 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand *n̥uʔ 手    
2 left *tsˤa[j]ʔ å·¦    
3 right *[ɢ]ʷəʔ-s 右    
3 right *[ɢ]ʷəʔ 右    
4 leg/foot *kak è…³    
4 leg/foot *[ts]ok 足    
5 to walk *Cə.gˤraŋ è¡Œ    
6 road/path *Cə.rˤak-s è·¯    
7 to come *rˤək 來    
8 to turn word info *mə-tronʔ 轉    
9 to swim *[ɢ]ʷraŋ(ʔ)-s æ³³    
10 dirty *qʷˤra 污    
11 dust *[d]rə[n] 塵    
12 skin *kˤrək 革 2  
12 skin *m-[p](r)aj çš® 24  
13 back word info *pˤək-s 背    
14 belly *m-tˤaʔ è‚š    
15 bone *kˤut 骨 20  
16 intestines *lraŋ è…¸    
17 liver *s.kˤa[r] 肝    
18 breast *noʔ ä¹³ 3  
19 shoulder *[k]ˤe[n] è‚©    
20 to know, be knowledgeable *tre 知    
21 to think *n[ə]mʔ 恁 34  
21 to think *nˤim-s 念 1  
22 to fear *ʔuj-s 畏    
23 blood *m̥ˤik è¡€ 20 ?  
24 head *l̥uʔ 首 1  
25 neck *[k]eŋʔ é ¸    
25 neck *m-[k]eŋ é ¸    
26 hair word info *C.mˤaw 毛    
27 nose *m-[b]i[t]-s é¼»    
28 to breathe *sək 息    
29 to sniff, smell *qʰu(ʔ)-s å—…    
30 mouth *kʰˤ(r)oʔ 口    
31 tooth *m-ɢˤ<r>a 牙    
31 tooth *[t-kʰ]ə(ŋ)ʔ é½’    
32 tongue *mə.lat 舌    
33 to laugh *[s-l]aw-s 笑    
34 to cry *k-r̥əp æ³£    
35 to vomit *qˤ(r)oʔ 嘔    
36 to spit *tʰˤaʔ 吐 to spit out (sth solid)    
37 to eat *mə-lək 食    
38 to chew word info *[dz]ewk-s 噍    
39 to cook word info *(C.)taʔ ç…®    
40 to drink *q(r)[ə]mʔ 飲    
41 to bite *[d]e[t]-s 噬    
42 to suck *tsˤ[ə]p 噆 1  
43 ear *C.nəʔ 耳 1  
44 to hear *mu[n] 聞    
45 eye *C.m(r)[u]k ç›®    
46 to see *[k]ˤen-s 見    
46 to see *tˤaʔ 睹 1  
47 to yawn *[k]ʰ(r)om-s 欠    
48 to sleep *[tsʰ][i]mʔ 寢 27  
49 to lie down word info *[ŋ]ˤ[o]j-s 臥    
50 to dream      
51 to sit *[dz]ˤo[j]ʔ 坐    
52 to stand *k.rəp ç«‹    
53 person/human being *niŋ 人    
54 man/male *nˤ[ə]m ç”·    
55 woman/female *nraʔ 女 30  
56 child *tsəʔ 子    
57 husband *p(r)a 夫    
58 wife *[tsʰ]ˤəj 妻    
59 mother *məʔ 母    
60 father *[N-p](r)aʔ 父 14  
61 house      
62 thatch/roof      
63 name *C.meŋ 名    
64 to say *[ɢ]ʷat æ›° 4  
65 rope *Cə-m.rəŋ 繩    
66 to tie up, fasten *[m]-kˤek-s ç³»    
67 to sew word info *(mə-)[b](r)oŋ 縫    
68 needle *t.[k]əm ç®´ 1  
69 to hunt word info *r[a]p 獵 1  
70 to shoot word info *Cə.lAk-s å°„    
71 to stab, pierce *[tsʰ]ek 刺    
72 to hit word info *kˤik æ“Š    
73 to steal *[k]ʰˤ(r)o-s 寇 1  
74 to kill *s<r>at 殺 41  
75 to die, be dead *sijʔ æ­» 1  
76 to live, be alive *sreŋ 生    
77 to scratch word info *[kʷˤ]r[a]t 刮 27  
78 to cut, hack word info *tˤo[n]ʔ æ–· 37  
79 stick/wood *m-[t]raŋʔ 杖 stick    
80 to split word info *[s]ˤek 裂    
81 sharp *N-r[a]mʔ 覃 1  
82 dull, blunt *tˤur 敦    
83 to work word info      
84 to plant *m-t<r>ək-s 植    
85 to choose *lˤrak 擇    
86 to grow word info *traŋʔ é•·    
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info *[t]ip 執    
90 to dig *[g]ot 掘 13  
90 to dig *[g]ut 掘 13  
91 to buy *mˤrajʔ è²·    
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info *s-toŋ 舂    
94 to throw word info *[d]ˤo 投    
95 to fall word info *m.lru[t]-s 墜    
96 dog *[k]ʷʰˤ[e][n]ʔ 犬    
97 bird *tˤiwʔ é³¥    
98 egg *tʰu[r] (homophonous with 春 in Cantonese, Hakka) 1  
99 feather *[ɢ]ʷ(r)aʔ ç¾½    
100 wing *ɢrəp 翼    
101 to fly *Cə.pə[r] 飛 35  
102 rat *[l̥]aʔ é¼     
103 meat/flesh *krə[j] è‚Œ    
104 fat/grease *kij è„‚    
105 tail *[m]əjʔ å°¾    
106 snake *Cə.lAj 蛇 29  
107 worm (earthworm) *[m-q](r)ə[r]ʔ èš“ 36  
108 louse word info *sri[t] 蝨    
109 mosquito *C.mə[n] 蚊    
110 spider *tro è›› 2  
111 fish *ŋ(r)a é­š    
112 rotten word info *[b](r)oʔ 腐    
113 branch word info *ke 支    
114 leaf *l[a]p 葉    
115 root *[k]ˤə[n] æ ¹    
116 flower *qʷʰˤra 華    
117 fruit *mə.li[t] 實    
118 grass *[tsʰ]ˤuʔ 草    
119 earth/soil *tʰˤaʔ 土 29  
120 stone *dAk 石    
121 sand *[s]ˤraj æ²™    
122 water word info *s.turʔ æ°´    
123 to flow *[r]u 流    
124 sea *m̥ˤəʔ æµ·    
125 salt *rˤaʔ é¹µ 1  
126 lake *[g]ˤa æ¹–    
127 woods/forest *k.r[ə]m æž—    
128 sky *l̥ˤi[n] 天    
129 moon *[ŋ]ʷat 月    
130 star *s-tsʰˤeŋ 星    
131 cloud word info *[ɢ]ʷə[n] 雲    
132 fog *kə.m(r)[o]k-s 霧    
133 rain *C.ɢʷ(r)aʔ 雨    
134 thunder *C.rˤuj é›·    
134 thunder *[r]uŋ 隆 thunder, sound of thunder 3  
135 lightning *lˤi[n]-s é›»    
136 wind *prəm 風    
137 to blow word info *qʰˤa 呼    
137 to blow word info *qʰˤa-s 呼    
138 warm word info *ʔˤun 温    
139 cold word info *Cə.[g]ˤa[n] 寒    
140 dry word info *[k]ˤar ä¹¾ 32  
141 wet *[qʰ]ip æ¿•    
142 heavy *N-t<r>oŋʔ 重    
143 fire *[qʷʰ]ˤəjʔ 火    
144 to burn word info *[b]u[n] ç„š    
145 smoke word info *[q]ˤi[n] 烟    
146 ash *m̥ˤə 灰    
147 black *m̥ˤək 黑    
148 white *bˤrak 白 3  
149 red *[t-qʰ](r)Ak 赤 3?  
150 yellow *N-kʷˤaŋ 黄    
151 green *N-sˤ<r>eŋ 青    
152 small *[s]ewʔ 小    
153 big *lˤa[t]-s 大 32  
154 short word info *tˤorʔ 短 30  
155 long word info *Cə-[N]-traŋ é•·    
156 thin word info *qʰəj 希    
157 thick word info *tˤur 敦    
158 narrow *N-kˤ<r>ep 狹    
159 wide *kʷˤaŋʔ 廣 36  
160 painful, sick *[dz]i[t] ç–¾    
161 shy, ashamed      
162 old word info *C-rˤuʔ 老    
163 new *C.si[n] æ–°    
164 good *qʰˤuʔ 好    
165 bad, evil *ʔˤak 惡    
166 correct, true *teŋ-s æ­£    
167 night *[ɢ]Ak-s 夜    
168 day *C.ni[t] æ—¥ also 'sun'    
169 year *s-qʷʰat-s æ­² 2  
170 when? word info      
171 to hide word info      
172 to climb word info      
173 at      
174 in, inside      
175 above *[d]aŋʔ-s 上    
176 below *gˤraʔ 下    
177 this *[d]ə ~ *[d]əʔ 時 13  
178 that *pajʔ å½¼    
179 near *N-kərʔ è¿‘    
180 far *C.ɢʷa[n]ʔ 遠    
181 where? word info *[g]ˤaj t.qʰaʔ 何處    
182 I *ŋˤa 吾    
183 thou *naʔ 汝    
184 he/she *ʔij 伊    
185 we word info *ŋˤajʔ 我    
186 you *naʔ 汝    
187 they      
188 what? word info *[g]ˤaj 何    
189 who? word info *[d]uk å­°    
190 other      
191 all *[g]ˤr[ə]m å’¸    
192 and *m-rˤəp 眔    
193 if      
194 how? word info *na [g]ˤaj 如何    
195 no, not *pə 不    
196 to count *s-roʔ 數    
197 One word info *ʔi[t] 一 1  
198 Two word info *ni[j]-s 二    
199 Three word info *sr[u]m 三    
200 Four word info *s.li[j]-s å››    
201 Five word info *C.ŋˤaʔ 五    
202 Six word info *k.ruk å…­    
203 Seven word info *[tsʰ]i[t] 七    
204 Eight word info *pˤret å…«    
205 Nine word info *[k]uʔ 九    
206 Ten word info *t.[g]əp 十    
207 Twenty word info      
208 Fifty word info      
209 One Hundred word info      
210 One Thousand word info      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: