language.psy.auckland.ac.nz : Austronesian : Crows : Bantu :

Language: Aklanon - Bisayan

Source/Author:  Dave Zorc 
Notes:   
Data Entry:  Typed By: Penny Keenan  Checked By: Simon Greenhill 
Statistics:   
Classification:  Austronesian:Malayo-Polynesian:Philippine:Greater Central Philippine:Central Philippine:Bisayan:West:Aklan 
Map 
 

Resources:

Change History:

Showing 3 of 17 entries. Show ALL logged changes

Entries:

ID: Word: Item: Annotation: Cognacy: Loan:
1 hand ʔalí:mah   1  
2 left waɣáh   25  
2 left waéah   25  
3 right tuʔúh   5  
4 leg/foot sikí   24  
5 to walk pá:ńaw go 2  
5 to walk takáŋ leave / walk on 2 legs    
6 road/path dá:ɣan   1  
7 to come ʔabút 'come, arrive' 15  
8 to turn word info likúʔ 'to turn[as around corner] 21  
9 to swim ɣaŋúy   1  
10 dirty hígkuʔ   11  
11 dust taputapúh   1  
12 skin pa:nit   2  
13 back word info likúd   1  
14 belly tiyán   1  
15 bone túɣʔan   1  
16 intestines tiná:ʔih   1  
17 liver ʔatáy   1  
18 breast su:su.   1  
19 shoulder ʔabá:gah   1  
20 to know, be knowledgeable ka:sá:yud   11  
21 to think ʔí:sip   23  
21 to think hunáʔhunáʔ   24  
22 to fear hádluk   16  
23 blood dugúʔ   16  
24 head ʔú:ɣuh   1  
25 neck lí:ʔug   1  
26 hair word info buhúk   1  
27 nose ʔilúŋ   1  
28 to breathe ginhá:wa.   1  
29 to sniff, smell humút   31  
30 mouth báʔbaʔ   1  
31 tooth ŋí:pun   1  
32 tongue dí:laʔ   4  
33 to laugh hibayág      
34 to cry tá:ŋis   1  
35 to vomit sú:kah   9  
36 to spit túpɣah      
37 to eat ká:ʔun   1  
38 to chew word info mamáʔ chew - betel 1  
38 to chew word info ʔú:sap [premasticate] 18  
39 to cook word info ɣa:haʔ      
40 to drink ʔinúm   1  
41 to bite kitkit nibble, gnaw 21  
41 to bite ʔaŋkit bite-into    
42 to suck supsup   1  
43 ear duɣúŋgan   11  
44 to hear naka:batíʔ   21  
45 eye matá.   1  
46 to see kí:taʔ   1  
47 to yawn húyʔab   1  
48 to sleep tu:ɣug   1  
49 to lie down word info ɣubúg      
50 to dream dámguh   21  
51 to sit púŋkuʔ      
52 to stand tíndug   20  
53 person/human being tá:wuh   1  
54 man/male ɣaɣá:ki   2  
54 man/male ɣa:ki   2  
55 woman/female babá:yih   1  
56 child      
57 husband      
58 wife      
59 mother      
60 father      
61 house      
62 thatch/roof      
63 name      
64 to say      
65 rope      
66 to tie up, fasten      
67 to sew word info      
68 needle      
69 to hunt word info      
70 to shoot word info      
71 to stab, pierce      
72 to hit word info      
73 to steal      
74 to kill      
75 to die, be dead      
76 to live, be alive      
77 to scratch word info      
78 to cut, hack word info      
79 stick/wood      
80 to split word info      
81 sharp      
82 dull, blunt      
83 to work word info      
84 to plant      
85 to choose      
86 to grow word info      
87 to swell word info      
88 to squeeze word info      
89 to hold word info      
90 to dig      
91 to buy      
92 to open, uncover      
93 to pound, beat word info      
94 to throw word info      
95 to fall word info      
96 dog      
97 bird      
98 egg      
99 feather      
100 wing      
101 to fly      
102 rat      
103 meat/flesh      
104 fat/grease      
105 tail      
106 snake      
107 worm (earthworm)      
108 louse word info      
109 mosquito      
110 spider      
111 fish      
112 rotten word info      
113 branch word info      
114 leaf      
115 root      
116 flower      
117 fruit      
118 grass      
119 earth/soil      
120 stone      
121 sand      
122 water word info      
123 to flow      
124 sea      
125 salt      
126 lake      
127 woods/forest      
128 sky      
129 moon      
130 star      
131 cloud word info      
132 fog      
133 rain      
134 thunder      
135 lightning      
136 wind      
137 to blow word info      
138 warm word info      
139 cold word info      
140 dry word info      
141 wet      
142 heavy      
143 fire kaɣá:yu.   10  
144 to burn word info sú:nug   21  
145 smoke word info ʔasúh   2  
146 ash ʔabúh   1  
147 black ʔitúm   1  
148 white putíʔ   1  
149 red puɣáh   28?  
150 yellow duɣáw   24  
151 green berde     L
152 small ʔisút      
152 small saŋ:kiríʔ      
153 big bahúɣ      
154 short word info putút      
154 short word info ʔisút      
155 long word info há:baʔ   27  
156 thin word info nipís   1  
157 thick word info dá:muɣ   21?  
158 narrow kitíd   19  
159 wide ɣá:wig   1  
159 wide ɣá:pad      
160 painful, sick sakít   1  
161 shy, ashamed huyáʔ   23  
162 old word info gú:ɣaŋ (cp. TB) 21  
163 new bágʔuh   1  
164 good mayád   29  
165 bad, evil ɣá:ʔin      
166 correct, true tú:ʔud   6?  
167 night gabí:ʔih   21  
168 day ʔádlaw   1  
169 year dágʔun   1  
170 when? word info hinʔunúh future    
170 when? word info kánʔuh past 10  
171 to hide word info tá:guʔ   13  
172 to climb word info sá:kaʔ   2  
173 at sa   14  
174 in, inside suɣúd   14  
175 above ʔibá:baw   2  
176 below ʔdá:ɣum      
177 this dá:yah      
177 this dú:naʔ      
178 that dú:yun   1  
178 that datúh   16  
179 near ɣapít   36  
180 far ɣayúʔ   34  
181 where? word info siʔɪ́n   15  
182 I ʔakú.   1  
183 thou ʔikáw   1  
184 he/she ʔimáw      
185 we word info kitáh   1  
185 we word info kamíh   2  
186 you kamú   1  
187 they sándah      
188 what? word info ʔanúh   2  
189 who? word info sínʔuh   14  
190 other ɣaʔɪ́n different 2  
190 other ʔíbáh   12  
191 all tanán   24  
192 and ʔag   25  
193 if kun   11  
194 how? word info maʔú:nuh      
195 no, not ʔindiʔ future verb 2  
195 no, not ʔayáw imperative    
196 to count huyáp   2  
197 One word info ʔisaɣáh   1  
198 Two word info daywáh   1  
199 Three word info tatlúh   1  
200 Four word info ʔapʔat   1  
201 Five word info lima   1  
202 Six word info sais     L
202 Six word info ʔanʔom      
203 Seven word info pitu   1  
204 Eight word info waeo      
205 Nine word info syam   5  
206 Ten word info pueo      
207 Twenty word info baynti     L?
208 Fifty word info singkwenta      
209 One Hundred word info sang gatos      
210 One Thousand word info sang libo      

Seen an error? Please let us know:

Save Data: