abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: medicine man, doctor / guérisseur, tradipraticie

Details for word meaning category "medicine man, doctor / guérisseur, tradipraticie":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02241. Asu G.22 mÌ€ ɣàŋgà N 3    
01750. Basaa A.43a Å‹-/Å‹- gàŋgà N 9,10    
01333. Bemba M.42 kà lùŋgà N     kind of witch-doctor's medicine.
01334. Bemba M.42 ìŋ ŋàŋgà N     witch
01335. Bemba M.42 ím fwítì N     witch, wizard
00260. Kinyamwezi F22 mÌ€/βà fùmú N 1, 2    
02623. Koyo C.24   Å‹gàŋgà N 1a-2    
03434. Lega D.25 mù- gílà N 1, 2    
03063. Rumanyo (Gciriku) K.38 Å‹ gàŋgá N 9, 2    
04293. Yao P.21 Å‹Ì€- kààkà N 1    

10 entries found

Save Data: