abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: old person / vieillard

Details for word meaning category "old person / vieillard":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02051. Asu G.22 mÌ€ ɣòsí N 3    
01591. Basaa A.43a mÌ€-/mì- máŋ N 3, 4    
01178. Bemba M.42 úmù kóló N      
00755. Bukusu E.31c ómù- sààxúlù N 1,2   old man
00756. Bukusu E.31c ómù- lòòsì N 1,2   old woman
00455. Kinyamwezi F22 mÌ€/βà nààmʰàlá N 1,2   old man
00456. Kinyamwezi F22 mÌ€/βà gìíkʊ́lʊ́ N 1,2   old woman
02465. Koyo C.24 è lùnú N 7-8    
03292. Lega D.25 mÊŠÌ€- kÊŠÌ€lÊŠÌ€ N 1, 2    
02900. Rumanyo (Gciriku) K.38 mù kûrùkàdì N 1, 2    
03696. Tswana S.30 mÊŠÌ€- tsʊ́fé N 3    
04121. Yao P.21 wù- ʧékùlù N 14   old age

12 entries found

Save Data: