abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: ancestor's spirit / esprit des ancêtres, mâne

Details for word meaning category "ancestor's spirit / esprit des ancêtres, mâne":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01754. Asu G.22 Å‹ kòmá N 9    
01350. Basaa A.43a ∅/bì hú N 7, 8    
01348. Bemba M.42 ùmù pàʃì N      
00473. Bukusu E.31c ßíì- kúúkà N 8    
00002. Kinyamwezi F22 mÌ€ / mì sàámbwÇŽ N 3, 4   spirit (of dead person)
00467. Kinyamwezi F22 mÌ€ / mì zìmú N 3, 4   spirit (of dead person)
02247. Koyo C.24 ò límù N 3-4    
03068. Lega D.25 mÊŠÌ€- sÊŠÌ€mbʊ́ N 1, 2    
02633. Rumanyo (Gciriku) K.38 mù dîmù N 1, 2    
03438. Tswana S.30 bà- dímʊ́ N 2    
03858. Yao P.21 mì- sìímù N 4    

11 entries found

Save Data: