abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: below / en dessous

Details for word meaning category "below / en dessous":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01789. Asu G.22 kì ʤ̑ùsì N 7    
01378. Basaa A.43a   sí V      
00510. Bukusu E.31c   sì        
00036. Kinyamwezi F22 n sÉ©Ì€lɩ́lɩ́ N 9    
02282. Koyo C.24 ó tsé prep      
03891. Yao P.21   pààsí Adv      

6 entries found

Save Data: