abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: calf of leg / mollet

Details for word meaning category "calf of leg / mollet":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
01826. Asu G.22   sàfù N 9    
01408. Basaa A.43a hì-/dì- tók N 19, 13    
00996. Bemba M.42 kà páfù N      
00547. Bukusu E.31c èèn- dùùmbù N 9, 10    
00069. Kinyamwezi F22 lÊŠÌ€/n sàkÊŠÌ€ N 11,10    
00070. Kinyamwezi F22 Ø/Ø sàlútÇŽ N 9a, 10a    
02308. Koyo C.24 ɔ̀ mbɔ́ndɔ́ N 3-4    
03121. Lega D.25 mw- É©ÌŒndɩ́ N 3, 4    
02690. Rumanyo (Gciriku) K.38 mù tútò N 3, 10+    
03502. Tswana S.30   tɬʰàfù N 9    
03925. Yao P.21   sòòŋgò N 9    
03926. Yao P.21 Å‹- àsàáŋgwì N 9    

12 entries found

Save Data: