abvd.org : Austronesian : Crows : Bantu :

Word: corpse / cadavre

Details for word meaning category "corpse / cadavre":

Comments:

Entries for this word meaning:

ID Language Nominal Prefix Radical Gram. Genre Cognacy Annotation
02240. Asu G.22 kì ímbà N 7    
01749. Basaa A.43a ∅/∅ mìm N 3, 4    
01327. Bemba M.42 ìʧ̑í tùmbí N      
00572. Bukusu E.31c ómù- fù N 1,2    
00930. Bukusu E.31c kù- mù- lààmbò N 3, 4    
00449. Kinyamwezi F22 mÌ€ / mì lààmbɔ̀ N 3, 4    
02606. Koyo C.24 è bèmbè N 7-8    
03433. Lega D.25 kÉ©Ì€- rÊŠÌ€mbà N 7, 8    
03061. Rumanyo (Gciriku) K.38 lì ʧ̑ímbà N 5, 6    
03523. Tswana S.30 sÉ©Ì€- rÉ©Ì€pà N 7    
03524. Tswana S.30 sÉ©Ì€- tÊŠÌ€pʊ́ N 7    
03947. Yao P.21 nÌ€- tùvì N 3    

12 entries found

Save Data: