Russell Gray's Research Lab

mbuaka ǹtsʰí coba tóógá seLuk èlà ntǒntó vùrí aklha kénà kwàtí seu dala metər tagaluka ŋgumi saya ni ɭəə fùkùt *ʔ-nau A/C ɲí várà bʊ̌lá ìvàà pɔ́r too dip44 pèl bɔ̀sɔ̀ péndà ʤàsí ḡálo fùnà mìlììsjà nɔ̀gɔ̀ nema ázì koi sʊ́mɛ́ ibu zòká olo atuk jìrììrà tagga lau ulu maqinit *babah kjap8 na:u4 bàʤ̑à kúmà hɩ̀ɩ́gì tamɛn maha'nong ʃínùnà dìmú mi-tífitra e|toma|n ŋɔ́lɛ́ gitigiit kìŋgɛ́ ɲágʊ̀ piikanila bàú ŋaban kàk noɣa jóóŋgó sóŋ sat22 rarawa jììŋgò guretho léŋgé ʊ̀ʊ̀βá ŋkùɲà mbómbó selaʔ ßòmbá rʊ́χá neta lép gawgawil kɩ̀lá -amo priʔi

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: