Russell Gray's Research Lab

vesen miŋkoriŋan lwà sin'o ʤá mbéú òßà ljá kosomola kògá iniko *tulan sʊ́mɛ́ ɔ̀ɔ̀ʧ̑í ʔongi ʔaikúʔ na ... abil apman aᵑgai -knon ndɔna sapal úmè Å‹gɔ̀sì iÌŒs hema ʤ̑wɛ́dù vurutu gÊŠÌ€là sògò hatəʔ sɛ̀kà tum1 mi:n2 gùßò ßùùsjà nangis tùmbù lalaŋ nahuia teluh remu mi yinamali ŋo-na rábÉ©Ì€ len-on íʃìß bɔ̀tɬáná maniŋgap kïn4 kígè púmbá *moap pàpàlìlò nwè límbùrùrà 'ripi lambwanda jÊŠÌ€kɩ́ ímbà fun ɲànjé bar mbɛ́gɛ̀ sula bìzyà tutus tata'e ʔiha:wa kana ʤ̑ɔ̀k ite paparyl ɣàŋgà mèɲà haŋgi lÊŠÌ€ná tege wutuka amei òŋgó gʊ̀ʊ́kÊŠÌŒ kɔ̀ndɔ̀ sinza kàfûmù ndèk ɓèŋgɛ̀ kózí liacucua ɲágÊŠÌ€ kɛ́l

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: