Russell Gray's Research Lab

tswí pɩ̀ɩ́ làgò mooga bɩ́kà dama/na hanɔi hɑndɑʔ bʊ́lájá leŋesa òòmbàxà swǎ ʔtel- tèŋ̀ zɔ̀vù nùnʃ iʔo ɓók tauka táándàtʊ́ ȶau35 àmà aaŋga tʊ́lì wondowa kutu sɛ̀kɛ̀ɛ́ ókà dàámú suuna ɓéé bwí tagi-li lila kuku bùlùlà lòòsì kota harani idup fatu bàdá kêʃè kəman kula togo yaku pơ̆tŭʔ gùhɩ́ nàmà tʰɛ́bɛ́ ǹtwà kɛ́ɛ̀ lip ot amaitoto pʰáńtsʰá no:n2 makuis àŋgà *layap kélà ʃwà sɩ̀ɩ̀mbà ótà qɨ'sɨk ɓàmb ɔ̀ʧ̑à ßâßà ʊ́gʊ̀ *siqín awaa laʔo ksansana-n ikirerue kásá mahosb̂óʔ kase ßì to'u husto ɛ̌ŋ mamafa bóífá qmita -ßòlò vímbà pjan1 pituʔ pógà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2014-06-15 13:45:16 (austronesian): Added Lelepa from Sébastien Lacrampe. Thanks to Sébastien Lacrampe
  • 2014-06-15 13:41:51 (austronesian): Added Uma (Kantewu dialect) from Martens, Michael. Thanks to Michael P. Martens
  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
Editors Log-in: User: Password: