Russell Gray's Research Lab

pupuhi pɩ̀lʊ́ lɛ̀r pàßà kúpè rèŋgá réndà búhci leu ne fúmà tolu pa liu lùmbà jûrà ɛ́sɛ̀lɛ́ alaab βàʧ̑á fúpá bɛ́ɛ̀ núù máŋg ŋgûrù u55 ȵiaŋ55 sììrè maúlog bɛ́ŋgùsù tur tuo e sàmè luvə́ŋ bani- puuta roŋ hús lɩ̀bàlà iimba ikoac lapelap dai nɛ̂nɛ̀ ndírò kocé dawi pàràrìkà malaa tɬʰɔ́χɔ́ kófì bàkʊ́lì alima ìkɛ́ɲà áŋ gatebe ɲa moroŋo sire|r ērota kɔ́m madɨn'ding li/liki/ agavana xùtʰù ontade pa naufi sʔofʉ bjà hérèrà tándátù ɨnggoq lɛ́rɛ̀ mie ònà moito yaro/n ʤàsí mamba'lu onoʔu vínà twí lita

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: