Russell Gray's Research Lab

gòópè tsɛ́mbɔ̀ ʔo óŋgò ŋàŋgà bɛ́lù salaβa sèk kʊ̀kʊ̀ tɔtɔi jiimba mayaut píʃùrà ɩ̌ná naŋ1 álá sìrígàŋgà ʤ̑ûɣò coda ɣóhè vu mayuǥamaʔ laggoʔ ɔ́máná háɲà bɔ̀ɔ̀là fua tútúɲé pùmbè -lasuq pùà toghono tɨtɨlu lagu *davacə kʊ́bá kúmbàrɩ̀là ǐnà tukana sùpá vil rotˢo sema -ràfù kèn ke5 bábá walo babeit uŋa tɬòù palawik ʧoma ùmbùlà lììná la·ror kômbò hólôl èl nɛ̂nɛ̀ a kikina fúßùl rùŋgù *pitu kuumbuʧila pif segahano fúmó nginyak rikitilaŋ madama pìndò pinaʈay taʔe nànàá rara-na fw kemuang luniʔ sòŋgòlà jʊ̀kɩ́ nabalú tsá+kóŋgì gií jiipʷee físá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: