Russell Gray's Research Lab

jììŋgò di lɔ̀gɔ̀ ɣarɔɣarɔ kòkò gòndòòlò jɔ̀ɔ̀mbà tɛ̀mú nit7 hapa tónà bahijau ngoyok bàßí oinu'me *gemgem aria ianagu tɬà tako ʔuwalóʔ ʤá mwè sàgàlà malu pəshə́ŋaq u pààsá ʤ̑ámà me 5 mìl váándó rùŋgù alápuŋ ŋwɛ̀l ɔ̀l dîná sí'aŋ ììrà búsì lolas tɬà nəmuak sɩ̀lɩ́lɩ́ ngəlan kurik kaninipa kàànà ɔ̀ßí kɔ̀nɔ́ sivaʔ ɲɔ̀ ípìp likúd weren mjátùkà mumuat tìmbhɛ̀ mbakora ǎka íŋkà wòmbwà 'mi qoele pâkùrà ßàlà ßàlà ěmbé kure-na yaara- epeea χʊ̀qʰʊ̀ swá 'lʲouɾa meme -kzê lòòtsà ṇviʔ'ivra tímà *hunduŋ pjàá zèlù tégìnà túm fúm huddul

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2014-06-15 13:45:16 (austronesian): Added Lelepa from Sébastien Lacrampe. Thanks to Sébastien Lacrampe
  • 2014-06-15 13:41:51 (austronesian): Added Uma (Kantewu dialect) from Martens, Michael. Thanks to Michael P. Martens
  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
Editors Log-in: User: Password: