Russell Gray's Research Lab

dhéké touoi madaapəŋə akwiei pákà pəsa ɲààɲzàá vísà sòòŋgò ʤá ʝóßòròkà ɣi pma:níʔ sóŋgóólò ŋgɔ̀sì sámàl kawat pàn léèlé ɣúnʤ̑ù tangas sosa tùmbù to̲ro̲c' aawula tétè ɣoɣoɣo sola sìrígàŋgà kɛ̀kɛ̀ inaral mamafa tɬìsà lʊ̀gʊ̀ʊ́ kʰúdú sonyit *-inɨp tàándʊ̌ tóò nùùŋʰà marachawa omnuc siwa ìgʊ́tà mangareh kanan bulu dʊ̀ʊ́tʊ̌ tɑnoh soka na ka sɛ́ndɛ́ plemet uzan físá mambu'qʌ rɩ̀ká púùndà kag puta gùlààlà ɲèkéèlè ɓóô nteŋe(nn) tûmà vidaga aekope ru kayekyek sɩ́pá àlâk koloma kombuto kikxe màámǎ dèwù zambu pongo suka ɲɛ̀lɛ́ zɛ̀ɛ̀ŋgà lak2 tsɛ́mbɔ̀ íʃìß laŋ31 pla31 -ßòòfù ndóòlò ɬaɬəqəL sisi|kofi ʃó

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: