Russell Gray's Research Lab

sai maha sass'n tɛ̀ɛ́ evinaula pito léŋgà wula pàn lòl waŋga zìgɔ̀ maḇu àsàáŋgwì ʧ̑èl béʊ́lá lalan ßàndàbàndà bɑʔ swèé gwɔ́ izu mànà nɔ̀nì li6 kóhà síχʊ́ mɘlɘtoʔ fùùlà səmpsə̥ airuo kupii-y sák àná mbéú en làbà zùúlà kúní omat nin3 kúrò kema wɩ̀ɩ́mà imurua kóví tsʰwàqʰà tàáŋgà tari pamanoik sìnà qʰʊ́lá rakau réndà ììrà lime gauai nunur téndè ra-uru βɛ̀ɛ̀βɛ́ mɛn3 kɔ̀kɔ̀tɬɔ̀ mòɣà buta-na tùùndìlò ɣèmbè me/ehe mea ʝéndà maremare ʔa35 pa35 bʊ́rò api kusia tálà ɔ̀ɔ̀tɔ́ bituka sɛ̀rɛ̀ lei22 zògù untô rúndùrùkà ßùßì 'lɛʔɛnɛ motumumul sàjà keari pa fùtà *babaw

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: