Russell Gray's Research Lab

kʊ́kʊ́ kone tsɛ́ná yekiyeki-(y) magtrabáho ràtʰà ʔun2 pʰáńtsʰá nwà- nwà qsurux óɣà ʔmakat ßánò lumu-n monmon ʔísəʔ sjà loong khêixa bábá kɔ́ mâà i ŋas sabakgol âmà mbórò ìsɔ́ sàʤ̑à làp naunihi ʑu:t55 gʊ̀lʊ̀ ŋguʤ̑u o|ahu pâŋgè dɔ̀tà kààmbà sílà mi'nom ʧ̑uʧ̑una isiláu àpʊ̀là nʤ̑ɔ́ɔ̀ timto sako kúŋgù i oye sawuka dàkàá mysi gìí tillaka' dilaq ambume ɓèŋgɛ̀ nàŋànìʃ sɔ́mân námùʧ̑ì -ààndàlàfù sàmbà *gane fùùsì kùùmbà ʔoŋaɭai thɔka kulena ìì duang pulo' gààŋgà líbá jébà sìnà ììmbì gwâl sárʊ̀ bou lúŋgílé naakəm mučua gɔ̀ɔ̀ʃií aŋin ɔ̀ŋgɛ̀ʤ̑à *hikət opurak pêpè nùní eta

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: