Russell Gray's Research Lab

dakau *təm C xwààßì katəra fódísá veleka tòòkí ßùßì sa tsótsó *bəli tìmɩ̀lɩ̀ʤ̑à oraa la:k8 tùmbù màkò eaŋoɣa aᵐbika χàtɬá mínà hnja 3 bi55 mbü ǒl kóòjò vùndà kúkkú dɔkha ʤ̑ámà lima-na hiʔu (na)-kkich ɲààɲzàá ßúmb tadiñaʔ sɩ̀lɩ́lɩ́ mopute réndèkà vivisa χʊ̀má tuhe nùmà bangai pahar ásùk iná ɓáhgɛ̀ dua βerohé yera swá βiel weweu'o qʰòmʊ́ ììßùlà ßíík bʊ̀ʊ̀tà narumut sɔtuh bísà húndú kóɲà sekɔ asi amisiw ígí sámbì sisiu pala jóóŋgó ívà fúdúχá mózíá ŋgílíŋgílí saanʤila útɬwá kòrò m|nipi maarie pêpè χʊ́dísá ailimana vinunu ngày saruk ljó: ndèk mìʤ̑à

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2016-09-08 00:14:11 (austronesian): Added Akolet from Hiroko Sato.
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Sissano (Arop dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Whiteacre (n.d.), (3) Whiteacre (1986).
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Nyindrou from William H. Martin and others, n.d. Electronic dictionary of Nyindrou. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics..
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Hote (Misim dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Marguerite Muzzey, n.d. Electronic dictionary of Hote. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
  • 2016-07-28 01:34:52 (austronesian): Added Avau from Malcolm Ross, fieldnotes (ca 1981), supplemented from Hiroko Sato,fieldnotes (2015) and an anonymous SIL short wordlist.
Editors Log-in: User: Password: