Russell Gray's Research Lab

káŋkà ntánè jiimba 'muta ívà sikodo teipia kɔ̀ mɨdangal nane kùùɲà paq mòsó ǒm tètèmà sàβà kuse burak-burak ùlá tiʔkoloʔ gamót qumtayuq pikɛr padila nàχà ɲá kʊ̀mí kundu mumudán la:u1 kàkà ìmb lòp bunuk moŋkiki vɔŋ31 ɔ́máná sɔ̀ɔ̀nʤ̑à ŋgìlà amán mangih tàmbààlà bindana zàlà tsàtsí ítɬʰɔ́ bòŋgà rúrù ahasi otomæ dókà kuneh fìmì: fuŋ31 fe31 sòmbòlà sikili papavika babay milinga này kíŋgú tʰàà rwá baŋke ßwíßwì ʔuŋá ma:mo lwéélé bwáŋgè ììmà kawaŋ ma'oyouw k​͡pʷøŋ pùùɛ̀ pũĩ wo'gatə hambuaʔ ku3 ʁaau3 vu-c va wúùmbò

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: