Russell Gray's Research Lab

kanox fòá nwà làzì nuŋida cah káú kɔ̀lɔ̀mà *nipi tʰɩ́ khu53 karanga ní nasaa tariga fîkùrà ɣúrù aan ndèéndè ókà líbá tátù na-sko-k pani rúá qi:bun ɔ́sɛ̀ tírí kɔ̀lá ica'patak *qikai twé pitu manyeneh gedesən kjeu55 kou3 ɣádì mapaten katilum kiu víndí kalat ljɔ̀ ó lusi rɩ́mà kɔ̀nɔ́ nyapulu ʤ̑èɣò dátʊ́ naworauni kûpà finu-k ŋa fígÇŽ gònò βìsá fûpì hùrà lamu metan támíló tɬʰàrÉ©Ì€ fíká oputu kɔ̀ŋgɔ́ ʧ̑ók nwè nɨ'kisiyaʔ kosomola rumna màɲà kòó ʤèènʤémà ʔutut muʔumuʔu wane fûßà kuakwi dugo pasah àbà meweh ínÇŽ *tueh-i ùɲà amizingen ʤ̑wɛ̀m kòá límbùrùrà sàlà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: