Russell Gray's Research Lab

βɩ̀lɩ̀ tìmɩ̀lɩ̀ʤ̑à tságà àŋ wa víkà mimah rima uyah nus mbote ṇ'mari mamarun bahe na tukutuku góòmbò naottag ɓúm ɣónà tumoʔorio tátù muk55 mɔn32 hàndí rúndùrùkà gyá ǐtànà kudur- rɨqɨd tsʰɩ́lá fios mwâ gòmà táánɔ̌ ivisi íŋgì sàkùlà maqmut jɑr- no tùkà dóŋgònònà tʰùχà araat ɲɛ̀ŋg ʔúlu pàpàlìlò úle-(li) kúrò kʊ̀ʊ́nzá tâßì sììnʤ̑à tɛ́tɛ́ límí kɯ1 tóól ɛ̀ɛ̀ sùkù sòbàlɩ̀lò iina suuma kàláßò kàŋgá swá màlà melem kúmbùkà khut6 nai mata ia témà nʤ̑íɲɛ̀ ngəpas bunibuni|m ɲwè ʤ̑òp sìkà pota -tinis amaq ßâkà i pamusúg mombake hawo kòjòp katiku ʃwá rârà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: