Russell Gray's Research Lab

ka saroh kootou tolan fwàànà vùrí yasṿ mesei *wakaʀ lɔ́ tomela eʃit- papat ɲáŋ waar ŋetian kʊ̀lɛ̀ sàj mbéú ma-buyát nɔ́ kìrà twé fwítì sìp ʧ̑ók 'lapər âmà ɓɛ̀l -tanem ta-awa kapa|ina liqíg tarihitɛliæ wúùmbò vevere ìtánà xòlòlà telu pìì mera ba koekoe kaaŋgaana bèŋgì tama 'oa zìŋgà lola chénn-aaw lɩ́bá hèrá nyegut nimak mwè káŋkàmà mang-dugsol íkàà inu ʃíná mimpi βɔ̀nɛ́kà kayuʔ ɣèʃà wala ota tʰàpʊ̀ kùùsá tʰùmà -ßì têndà pámù tanu tsən1 àásì makwa mou13 ti'ohi psəɣa nɛ̀ tukana rʊ̀ná hàà naŋ1 nàχà jìmbà ʃûmà ána ßjààlà uru ŋgà qʰòmʊ́ tuvetuve p̃ila luiich ʧ̑àxà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: