Russell Gray's Research Lab

paapa ßùùlà swɛ́ oi'jon súbyà tswéŋgé poo/'uli léèlé *kuda kédè ai rawaŋ fùnà sopulu buduk hames sɩ́ɲá -mdat qisang ka libo raraif gʊ̀ʊ́kʊ̌ nɛ̀ misaʡosiʔ 'palia fétà kàɩ́ ǐs jʊ̀kɩ́ lóót sìsìmʊ̀kà wiv tûrò halimun mínà kèèndà soosa nəu6 lɛ̀zù lɛ̀ɛ́tà úmè so sɔ̀ɔ̀nʤ̑à pit kolo -hine ulód motob lov kɛ̀ cine-n dai bunga məŋɑn lɩ̀là nnónónó zjat44 lɔ́ ɛ̀mɛ̀l bətiʔ gúbaŋ méŋeru òŋgó làgò kwàá húndú ikan ngasukng fwò ndûndùmbà hɔ́ɔ̀ ceow i wai narakay ììßùlà ðəɭəhə vaikoi fátɬʰá ʤ̑wémbé pjou354 ʤ̑òfù hɔ̀gɔ́ ʤ̑ómù húbú dàkàá tsala déni-iki ßúmb -mu rʊ̀mbà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: