Russell Gray's Research Lab

kírì raho bʊ̀ʊ́ *dalag tʰèrèmà páʃ bara nima ŋkù ʝóßòròkà huu te henua ààxà au hɑmboχ ntîntìɲà nuk tena kóndó rʊ̀ná zjaa13 kɛ́l vùrí twéè soosa ffé fwàànà kenamarawato núkà t[um]o'orio kúú-ri kìtaua qupuq tóŋgà ʤ̑ɛ́ tók bàßí tinˈdəɡ lúmé li31 paŋ31 brac bəʁɑʔ nɯ:1 ac ngar lòp ììkì ŋ́qʰá lììhú nginiat taringa kûßà dwèèlà -karəjan ìkàl kita kɩ̀lá gàtá ʊ̀jɩ́lɔ̌ tah gongaton vioso sangera hɔ̀rɔ́ kʰúdú agbon òŋgó óvòà pàßà ìtánà ñetukan mwa kwaai4 ndá inu hùtì ʊ̀mbà matagutu gàndàk káŋkà òßà mônà kúmbì divadila lui2 palít (mapalít) tʰʊ̀ ààmbà sigtan àwá

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
  • 2013-03-26 13:10:30 (austronesian): Added Papitalai from Jessica Cleary-Kemp. Thanks to Jessica Cleary-Kemp
  • 2013-03-26 13:00:11 (austronesian): Added Simeulue from Hans Kähler (1961). Thanks to Andrew C. Hsiu
Editors Log-in: User: Password: