Russell Gray's Research Lab

kame- malóit ɓìgrà kóví íʃùtà hɔ|ŋali bélè bùmbù mʊ́bʊ́dí num4 cani kéjôe noto matɔ hana jìmbà bəkər̃jo ɓùm kèndá kubunna tsha2 hákò íŋgí tod-di èlà li'ma kék pèpò kwɛ́ɛ̀ lwéélé hmenew[e] ʔuvaɬ bɔ́ná isɔ dèmù ʃéndà gampung ɲáŋâl sadiw magala ʁəb:ɑh oato wíp pitu ùɲà (ma)si-buk bɩ́kà meor ßùßà rickat sumoPe ai pópòlòl jàní inih bɛ́rɛ̀ ŋgààkì qʰɔ̀rɔ́ ŋgɔsu-na qʰʊ́rá la fwààlà ììmísjà mabulau ferzo ibou- ɔ̀ɔ́ michi siiŋgana maca pa:ŋ2 ka1 ßjál kòndó kamuta són bàdá ɲùgà wale-n bwá gɔ̀ɔ́kɔ̀ɔ̀lǎ twé sàbì tɛ̀ tɛŋ4 moʔoli bɩ́sɩ̀ seka tahi

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: