Russell Gray's Research Lab

lòòndà kmaial pitu jika pèpò ɓɛ̀lá ndèk ìgwá tóɣònà aracane màɲìrà mojoŋ gɔ̀dɔ̀kà páfù ísò sa:m3 *pla: B tìkámò pʰáńtsʰá ɩ̌ndɩ́ ɲaʔ tani tîrè ŋgɔŋgɔsi etamia vwíʤ̑à dɔkɔ βàʧ̑á ra:n mìlììsjà velesi-na làámbò gêhà palimaun rùlà pilus thu55 təɯ55 gùlùvè iw ʃíkú tau manombu wúdìídì ßûtà tabobe còòná higdâ enuni mani [ën] pʰìɲà bòsó bɔ̀ɔ̀là ßálá mwa sàlùl úúɲà bɩ̀lɩ̀ nda sàʤ̑à paengé βàlà úʧí ìŋgɩ́ táj aatea msəpac taati tóól wáà ləu31 dzɯ35 gʊ̀lʊ̀ tʰúɲá ŋgwà gwánà səməqu lóŋgó saŋʷale ósí dima munun geirai musu- bituka ʤ̑à sɑpɑ mukkah íɣùtà laktéru

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2016-09-08 00:14:11 (austronesian): Added Akolet from Hiroko Sato.
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Sissano (Arop dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Whiteacre (n.d.), (3) Whiteacre (1986).
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Nyindrou from William H. Martin and others, n.d. Electronic dictionary of Nyindrou. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics..
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Hote (Misim dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Marguerite Muzzey, n.d. Electronic dictionary of Hote. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
  • 2016-07-28 01:34:52 (austronesian): Added Avau from Malcolm Ross, fieldnotes (ca 1981), supplemented from Hiroko Sato,fieldnotes (2015) and an anonymous SIL short wordlist.
Editors Log-in: User: Password: