Russell Gray's Research Lab

làálɛ́ siyam məpoʔ faku bájá ʃínùnà βʊ̀ʊ́gǎ bùlùlà səmáʔis ítáŋgà lààmbɔ̀ hɔ̀má ko:k9 kəɯ2 *abaga xen mǝlli ʧ̑é kuci pu'o perut dim ɲèkéèlè likod ko(e) búlà wamil mánìtà hólà tukuta ßùùlà kúmbàrɩ̀là lúŋgá atnane lɛ'milla lʊ́bí lutu kâŋgà βɩ̀sɩ́ ɲwè pjaaʤila ulu forār tu'maʔod lu44 mɒ13 wúlá *Cú(m)buq kúmbùkà máŋ pàmbânʤ̑è bulu rangga uŋ44 tje44 bàsàá mǔs ékúlúúŋgwà rahfuhs[i] maringu lìmà nàßà gùhá kalatie werakaba imuwa gáàŋgà pàwùʤò ɣànà túnù kɔ́m ʧ̑úmbí morit heurin namoroᵐbe-ᵑgu gɛ̀nì púùndà pàßà kʊ̀mí baŋu aso ŋ̀kʊ̀kʊ́ lwélè ɣódì ààná ulág kùúβɛ̌ kama gatowa lapu jin24 tóŋgàmènà maharī moroŋo sák

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Sissano (Arop dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Whiteacre (n.d.), (3) Whiteacre (1986).
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Nyindrou from William H. Martin and others, n.d. Electronic dictionary of Nyindrou. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics..
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Hote (Misim dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Marguerite Muzzey, n.d. Electronic dictionary of Hote. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
  • 2016-07-28 01:34:52 (austronesian): Added Avau from Malcolm Ross, fieldnotes (ca 1981), supplemented from Hiroko Sato,fieldnotes (2015) and an anonymous SIL short wordlist.
  • 2016-07-26 02:13:38 (austronesian): Added Pak from Smythe and Z'Graggen (1975).
Editors Log-in: User: Password: