Russell Gray's Research Lab

karaa ɓìgrà sima arati-a malamton ɓùmbùl isuŋ tʰúɲá gòmà pirang ʃìʃìm hambu-na tata neleke ʤ̑wì ɣɒβ ßìsjà finogha tékà katoa 'bokot wulaga kɛ́r lomowa ßâßà baka mahaiti lo ŋo-na tàáŋgɔ́ nʰʊ̀ swá tɛ̀ tuma ŋgá ʧ̑íl hulo tupu híndá buka mœvœ bènd toko ʈəmkəɭ wúlá ßúnàùl kèsà mayapar *bu̯ət mbógà qamol aame àmbà kakaɣa taski fúfá manumanu vuka tanem maduplâ siʧita túdì lwà lima- -ßìsì mbùvá kakapu sójà ndò ɓèŋgɛ̀ kapotan ànd sààxúlù kòsì bona-ia ßóròkà lìmélímè kùùsá kundi tsàtsíʤénʊ́ fùlú man pina véélé tímá bʊ́lɩ́ 'iina'i ngadan

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: