Russell Gray's Research Lab

-tʰíítʰì mbúʤ̑ì sèßèlè ʃibaiʔ jih naklúŋ aramun púndà pààndò súmbí yək3 twáà cani sai paru pùtù mɔ̀ɔ̀gà nsàànò pùsùk 'usu krɔfu kam|ar dùùxù lámb sáɣú húsì ai aanika àròkà tsɩ̀ zèlù msímo rɔ̂mbà *hmu:ɦ βlaq nʤ̑éè βnaqiy atu mʊ́bʊ́dí mariaba vurupelele koloana ʔaidebana lima ʧ̑é támbùl ngusuna ùmbá halaw màkò pêʃà p na sɑnɑk βulu kùúβɛ̌ kərlaŋ teka tsɛ̀bɛ́ paleaʔ sòò bàpʊ̀χà dóóndwá dalág a44 kjaŋ53 òòlà vûrà àmé síχʊ́ ùɲù ʤ̑éwà àŋgáá ŋoyos mehet ʃúʃìrɔ̀ ʧ̑élé akkie tado ami ìsósì kéɲʤ̑à baraʔ *huap gwaandama kapaz kita *ʔljuw B mom ómo lòbà

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: