Russell Gray's Research Lab

*hruŋ A4 ʤípì tluang ljààŋgɔ̀ dek puŋgo nɔ̀ɔ́ davai sàndùlùl tántátù ʔilaka eļaŋŋe tíín βàjá tabwasiski túm qandukkɨy kóòjò lunew *buŋu ìrì [h]aracani gìíkʊ́lʊ́ ítà tana lalu òòlà fùkì niyaba buruk mbóndè bjáà sús-súp-pán xìnà bekilet kòkò pjáŋg kwàtɬà tano tʊ̀lɔ̀ɔ́ aze sàgà kùúŋgwà pìtsá dagâ kwàtí bɔ́rù nnónónó páŋgà serates ˈmatay bʌtu ʤáámbí ʤ̑ɛ̀l tuχum kamula áɲá ɔ́máná tu'a laanda faʔa-loŋo tee|naa ììkà tóógá ŋɯ2 yatoʔ kofiri ʔimuɣ piikana 'wulan ìsósì mánà kakay kapé kɩ̀ɩ̀ndà dùùxù ʧ̑ók motomoto mamalɔ xùmì xwààßì nunnsoh úmè iabis vàlàtì ììmà lúmé bòsó *qabaʀa

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2014-06-15 13:45:16 (austronesian): Added Lelepa from Sébastien Lacrampe. Thanks to Sébastien Lacrampe
  • 2014-06-15 13:41:51 (austronesian): Added Uma (Kantewu dialect) from Martens, Michael. Thanks to Michael P. Martens
  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
Editors Log-in: User: Password: