Russell Gray's Research Lab

tawun buruŋ pàbà i rurughu jìí tɬʰánʊ́ máŋg ngaran núpàtà mùlì swà ììʧ̑ùlà kíní sɔru kaeke gwáápá ma'akau kúbè fèɲà óvà qay pa inararua kòjòp lóʃwà jòŋgò rúmaʔ kòòsè iimba sòòmbè wali kɔ̀ tʂoɢe- lɔ̀ɔ̀ndà debɑhɑn jʊ̀ʊ̀ŋgɔ̀ mpjá phou3 rɔ:i1 teka sìkàmà kóp rèrà kimi mlàŋa hofuta maliu mi-ása akwan tswí lèèsì fw ndɔ́mbɔ́ɔ́ naʔ kmitta mittiipah pin24. hən24 gùzù fátɬʰá dàndá sàɣùrà fúhí ímb twé ʝîvà ngiran kapi pədom yen-(nape) hikɑm qureel nôtà úɲwí mosi βìí ŋatiŋati qɨmin fou kaita buɑh bàrà mbóndè báŋgá *hɲɯ: puuta naŋgo hɔ̀ŋg minê qatsay rùmbà gʊ́ljǎ mìl

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: