Russell Gray's Research Lab

ɣóŋgà kólò nogatéi bwihur lòmà kóŋgò púúŋgàtɩ́ tʰìpá hye pàŋgá ɲùùɲà jika pùúndì meta ntʃu35 òŋ ǎs fûpà nisi- mônà bwà icha'panmu piga kɔ́gɔ̀ padusi fêrè lààmbùú cizopen gona kagat (kagata) kɔ̀lɔ́là gut:oʁ sìkà tɛ̀tɛ̀sɛ̀là wútá ava su -pisok ʊ̀ʊ̀kɩ́ pura kàmâlì fátɬʰá sintiw -ŋgamu lámì pulúq pakau riʔariʔa rêrù ua *qasawa huliwa fàá lèlà āvā píkʊ̀ ndina ɔ̀ɔ̀ʧ̑í rʊ̀rʊ̀mà ßèlèk ɲènà láɔ́ lòmò éʤ̑ì -mu ʔapuamaʔamaʔa amá zínà dènè ognumur óʃì ukui ɓɛ́ɛ́ ra:u3 tavi jóóŋgó ńná marato pár *api unod mende mangareh akeq nsensan guntu póŋgì

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: