Russell Gray's Research Lab

làlà ni nnè pálìk ʧ̑wì nʤ̑ɔ́nʤ̑ì pàbú *itoluR ntɕe5 tana qəLəpus saŋ gyágyɩ̀là te bèsà sipsiep θhi:ŋ3 saka χáísá gahinawa ka makulút moana pàndé kûʃì síà manipis munaoh sónì fjó watu tôndò cainana gòndòòlò lààmbùú ŋgana lúnʃí bəsa bwà nuŋo-nobaveŋ vɔ4 koi ɣèmbè ngaia kʰùbàmà ììmbà boro sɔ̀ɔ̀lɔ̀ɔ́ kìlàíkìlà -lol alí-ak gyíbù [ɒ]nɒð- tégùlà tilu phjet55 kòá mbósì lʊ̀gʊ̀ʊ́ ula le ʧ̑ʊ̀ʊ̀làá kàzì atlú ììßà lòòsì físá soosa poofatu sawuka θi:m3 pa:k10 rʊ́zì pànʤ̑è túm tawqɨn kàànà komwahsi táándàtʊ́ 'nibnib gùb(a) melba gɛ̀mà kɔ̀rɔ̀ mbuke-na ŋkôpè lɔ̀ɔ́ kwá tatiʔih ŋòòmbè

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2014-09-02 22:50:12 (austronesian): Added Ulithian from Mellen and Hancock (2010). Thanks to Kirsty Maurits
  • 2014-06-15 13:45:16 (austronesian): Added Lelepa from Sébastien Lacrampe. Thanks to Sébastien Lacrampe
  • 2014-06-15 13:41:51 (austronesian): Added Uma (Kantewu dialect) from Martens, Michael. Thanks to Michael P. Martens
  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
Editors Log-in: User: Password: