Russell Gray's Research Lab

tari-kokovu ʤ̑ùmbí daura sénà kʊ̀lá tʊ̀pʊ́ apairi sadiw rieisaek qibiǥ ʧ̑ìmòò ? nagunava ʧ̑úlì keremet áχá manjait ŋòmà ŋ55 tétè -tʰíítʰì lòndà kʊ̀ʊ̀mbɔ̀ pahar sámbâl ɣiria var sɛ̀ɛ̀ fitúg ngar wel káŋgá kee poto jʊ̀kɩ́ buthu ʤ̑ia θasu ʔaaj1 mbwɛ́lɛ̀ vurutu ja taviri mə0 ćia213 hìrâ dagá' *Cuɦən ǹtɬɛ́ rùùrà mana ʊ̀ŋgʊ́ kômbò *kita tahati tʰòɲà mbónè allo hau ʃìßà kalola ŋɔ́tɬá náŋ péʊ́ zùgá túm pógà mang íkàt tukana jɔ̀ɔ̀mbà iimba ɣàtí oa do'wa gwà bwákìtà babare- *ma ɔ̀ŋʰá mbokota púndé ùmbù xòlòßòjò βààndà yungqab la:u2 iisa totuu túk kurur

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: