Russell Gray's Research Lab

tutuva vjà tamboung ŋkólògòɲó ɲia2 taì ʧɛjnɛ- bɔ́χɔ́ ììßà xwèèsà ekkek pʰírí iinʤila towâ asi welik hatu'a- ʧ̑ùŋgùkà ǐsózì ke rátá ɲɛ̀lɛ́ 'inijai tora bàrà ralan bʊ́lì ʤ̑ámà ɓép kakay mangàdatu ʧ̑úmbí fúhí sa:m1 yata ma0 ðu312 tsʰɔ́kɛ́lá ma sɩ́pá bítsá laaŋga sáà -ßìsì qʰwèdí puripuri-nana ú tsʰítsʰí kau-na lìmì patik sempa gɔ̀ɔ̀ŋgɔ̀ mwaloɖo nànàá pèmbá ʝûvà rùùrà natu kúmbùkà chaɓuai tavine ʃámpùrùkà dan hiŋaʔ dɔ̀ɔ́ sié lapâ ɓíp patā íŋgìà ěmbé tasea seba hɛ́ŋ ana ŋisor twì úʧí de:u1 nnónónó wanret nòóndì gòròtà ndùrù mìlà juku lʊ̀ná basa lawus

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: