Russell Gray's Research Lab

xììŋgà lwà we|ixu-n rʊ́χá loliloli r̃yau ìzà 'kɨmɨʔ ʧ̑úmbí ȶəu35 sàjá nehen lòmànà gɩ̀ɩ́ ìnò ìßùkìʃ bjau22 gʊ̀lʊ̀ metunda e'amalea dugi nnónónó rʊ́ndà tɞ:kej tsàtsí ìs làálɛ́ ɲàmà àrâ yo áŋ 'ʔimpis ókà nnæ fun siaʔanan'nanna púndà maa-sina sàámbwǎ m6 sia1 mànɩ̀ɩ̀là -em dàng reʔin seka líbʊ̀là lìmà kòlwè óótó vonomo bɔ́ lʊ̀gʊ̀ʊ́ pi2 ßàlà do naʔa mbàmbà ntù mìm súrú íŋkà tawetawe-i lima- *taliŋa ban2 fetán ilone tsʰɩ́lá raro kògá poeooleoole kòòsè 'natale ljɔ̀ fila hiileʔo géiga hùβà ßàlà čaŋi kéèké age- tʰèrèmà yaana ààlà mídí

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: