Russell Gray's Research Lab

jóóŋgó kwɛ̀rɛ̀ sííŋgwá garung ljiu4 nʤ̑à ŋgáàŋgà *susu tchú vûrà layang ia iruna fòfù bura kɔ̀rwà ʤ̑wɛ́dù ʝûvà bágá támâ βɩ̀tá tokatokaʔa orero ìnsó zìmú kùùsá teneb sɛ́m támíló omba tai bèsà tuɣuna wota ɣóɣànà bàŋgà dìrâkà lʊ̀gʊ̀ʊ́ karaginta moŋindaan bʌngbʌng ca[s] ʊ̀jɩ́lɔ̌ let papanda mutaq pììkànìlò xwààßì kám ɓáj ɲànjé thŭn kòó òóŋgò bùkò rapit di bùlá haak3 cit8 kʊ̀lá túdì táhà garu kálìp sàsɩ́ haɣ nɛpla'laei qibangat *əsa təmanəm púkà tsʰítsʰí táp rakaraka *kru1 kakamuru tɬàpɩ̀ anák danau twíl pòpɩ̀lɩ̀lò ʤ̑ùɣùà mel ìβá rana ŋau rêrù pua-n um jémbà 'robuke vísì matu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2013-09-04 23:18:59 (austronesian): Added Kara East. Thanks to Matthew Dryer
  • 2013-05-25 13:45:34 (austronesian): Added Andio from Busenitz, Robert. 2013 [1988]. Andio word list and sentences. Thanks to Robert Busenitz and David Mead
  • 2013-03-26 13:15:53 (austronesian): Added Moor from Kamholz. Thanks to David Kamholz
  • 2013-03-26 13:10:30 (austronesian): Added Papitalai from Jessica Cleary-Kemp. Thanks to Jessica Cleary-Kemp
  • 2013-03-26 13:00:11 (austronesian): Added Simeulue from Hans Kähler (1961). Thanks to Andrew C. Hsiu
Editors Log-in: User: Password: