Russell Gray's Research Lab

rúrà i laɔ-na hatel xu meres ɣóɣòrà halu *ma-swabə fùkì sèßîl nwà pekelolo ʤ̑ɩ̀ɩ̀kà kli ŋizuku moʔrocə pùsùk bègànà sálɩ́ bɔerake-na cakacaka fɯ3 âmà rʊ́ndà kɔ̀ jalon ʔatulun waŋ təlewlew hɪn:o siwáʔ rʊ̀tɔ̀ pùr ùmbá gɛ̀ɛ́hú dîràŋgùŋgù kèsì manatta toto gyɩ̀kà wálar *ma-diŋdiŋ ndɔ́mbɔ́ɔ́ mala inu wati-na kùmbùl naŋas ina ʤ̑ûɣò tsugia ßíík lima lela ussa βoko lòsì ʤ̑à taʔi gigi|áp nùmá iʔa sɔ̀ɔ̀lɔ̀ɔ́ mbú áʤ̑ì pa kiraua tau hás pɔʔa kwâtà rùlà lám tátùrà laja sììrè kùndà iiva ŋgáàŋgà ìbì zìmjá ǎlōm ndjó siwulu

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Sissano (Arop dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Whiteacre (n.d.), (3) Whiteacre (1986).
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Nyindrou from William H. Martin and others, n.d. Electronic dictionary of Nyindrou. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics..
  • 2016-07-28 01:34:53 (austronesian): Added Hote (Misim dialect) from (1) Malcolm Ross, fieldnotes (2) Marguerite Muzzey, n.d. Electronic dictionary of Hote. Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics.
  • 2016-07-28 01:34:52 (austronesian): Added Avau from Malcolm Ross, fieldnotes (ca 1981), supplemented from Hiroko Sato,fieldnotes (2015) and an anonymous SIL short wordlist.
  • 2016-07-26 02:13:38 (austronesian): Added Pak from Smythe and Z'Graggen (1975).
Editors Log-in: User: Password: