Russell Gray's Research Lab

ija'jɛ ìì sjaaga tauai fitata raliaban ni eskolya ɖusa nú -aim kààmbà ses na-βat kabu kúmì peria mónʧ̑ò hakidasu swá saam Å‹gɔ̀sì pesese wá dâ hɔ̀fù àlâk bʊ̀ʊ́ tâmà makkit nemnem puŋpuŋahun ngako sire tòólò lèdù gɨm'lɨn mata-e totokoraɣa wutu noʔonlin sʌgingon heɣalu kùɲîmà já témbwà ßì gÊŠÌ€là bé ààmbùxà kómá mázú mlan Å‹gìlà 'lore bwɛ:kaka tʊ́tʊ̀ʤánɩ́ duike ßjál bwálà χákʊ́lʊ́χɛ̀lwà dalmo terbaŋ táhà gúndò ulu gɛ̀nì ʃîmà téɣèkèrà takir Å‹kù bakas e-nadu iʔa zàɣù kédè sààgÊŠÌ€là hɔ́mbnà *hwiw sóŋgóólò ßáŋgò mènà Å‹gênà jàgàá tóól mopomahuŋo i|luan lɨpidɨng tango làlá bwà tɛ́tɛ́ áŋ

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: