Russell Gray's Research Lab

*ma[w0]u[sS][au] gìì nondoa memæ vae koko tidor dÉ©Ì€mí nì mua rʊ́bàkámÊŠÌ€ núpàtà ani galewa *tanək lòmÊŠÌ€ laanda *lumpɛy memelu nàŋ́ tɕi55 mburumburu ele kÊŠÌ€là mekea tɬà rɑtoŋ ba:5 ɓìgrà pata yōrik vilaaÅ‹ga símá tûkà eepe inasahan vatṿ pénètʰì òɣà káŋgàʤ̑à zòvù sáâ ȵaŋ31 jɑwɑh tánò kɔlɔmbai swàá úɲwí kɔ̀ní tɛ́tɛ́ hàŋgùʤ̑à kôndò ésí kóònʤì gùhɩ́ kwɛ́ɛ̀ mɑlin ségùsà ʃéndà sùswà aes pʰátɬʊ́lá siʔini vo:ok rejik-ddahhu ßòßòk ɛ̀tà aukɔ-na *s-rus ~ *m-rus ~ *g-rus pa35 gònà ?me11 súló gia mɛgɛga rʊ́gÊŠÌ€ mɔ̀ɔ̀tà wawina ìì ŋo31 sa:i2 ʤ̑wà βɔ̀ɔ̀nʤ̑à wan2 ku:tu kam mada'mɨɨ ⁿdol asa tɛ́hɛ́ lìmà ɣati gòj βɩ̀ɩ́mbɩ́

Projects:

Recent Papers:

nature Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific.

More Information: Listen to the Nature Podcast here, and see News & Views article by Jared Diamond, or the coverage at Nature News.

Publications:

Database News:

Editors Log-in: User: Password: